ارتباط فرهنگ سازمانی با اجرای شش سیگما در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

نصیری پور, امیراشکان and مهرالحسنی, محمد حسین and گرجی, حسن ابوالقاسم (2008) ارتباط فرهنگ سازمانی با اجرای شش سیگما در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان. نشریه مدیریت سلامت, 11 (32). pp. 33-40. ISSN 2008-1219

[img]
Preview
Text
jha-v11n32p33-fa.pdf

Download (319kB) | Preview
Official URL: http://jha.iums.ac.ir/article-1-180-fa.html

Abstract

مقدمه: تلاش مدیران به منظور ایجاد تغییر در راهبرد هاو ساختارها؛ و به کارگیری نظامهای نوین مدیریَتی اگر با حمایت فرهنگ سازمانی همراه نباشد معمولاً با شکست روبرو می شود. هدف پژوهش حاضر، تعیین ارتباط فرهنگ سازمانی با اجرای شش سیگما در بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان است. روش بررسی: پژوهش حاضر از نوع مقطعی( همبستگی)انجام گرفته،و جامعه ی پژوهش را کارکنان بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان (1634N=) تشکیل داده اند.صدوده نفراز کارکنان جامعه آماری به روش نمونه گیری تصادفی – طبقه بندی شده انتحاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه ای پژوهشگر ساخته (مشتمل بر بخش اطلاعات جمعیت شناختی ، فرهنگ سازمانی و شش سیگما) بود. داده ها به روش خود پاسخگویی از نمونه های پژوهش به دست آمد ؛ و با استفاده از شاخص های آمار توصیفی ارایه، و باآزمون همبستگی پیرسون تحلیل شد. یافته ها: بالاترین میانگین شاخص های فرهنگ سازمانی در بیمارستان های مورد مطالعه، مربوط به هویَت سازمانی (میانگین 43/3) و کمترین شاخص با میانگین 47/2 مربوط به تعارض پذیری بود. در زمینه ی «اصول اجرایی شش سیگما در بیمارستان های مورد مطالعه» بالاترین میانگین مربوط به تمرکز واقعی بر مشتری (میانگین92/2) و کمترین آن ( میانگین 34/2) مربوط به حرکت به سوی تعالی و تحمل شکست، بود. در این پژوهش، همبستگی ازلحاظ آماری معنی دار بین فرهنگ سازمانی و اصول اجرایی شش سیگما با احتمال 99% و ضریب همبستگی 772/0 در سطح معنی داری (01/0) تایید شد. این ارتباط به تفکیک در خصوص متغیَرهای شش گانه اصول اجرایی با فرهنگ سازمانی به میزان بیشتر از 50 درصد نیز صادق بود. مشارکت و همکاری بدون حد و مرز دارای بیشترین میزان همبستگی و مدیریَت کنشی دارای کمترین میزان ارتباط با فرهنگ سازمانی بود. بحث و نتیجه گیری: به منظور بهره گیری از روش شناسی شش سیگما در بهبود کیفیَت خدمات بیمارستانی، فرهنگ سازمانی به عنوان یک زیر ساخت اساسی مطرح می باشد. با افزایش روحیَه ی اقدامات پیشگیرانه، آرمان گرایی، تحول خواهی، و کار گروهی در کارکنان، استقرار شش سیگما در بیمارستانها تسهیل می شود.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: فرهنگ سازمانی، شش سیگما، بیمارستان.
Subjects: Z Bibliography. Library Science. Information Resources > ZA Information resources
Divisions: Other Journal > Journal of Health Administration
Depositing User: سمیه باغبانی
Date Deposited: 28 Feb 2018 08:26
Last Modified: 28 Feb 2018 08:26
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/6833

Actions (login required)

View Item View Item