ارتباط شاخص‌های تن سنجی با ابتلا به سندرم پيش از قاعدگی و شدت آن در دانشجويان دختر دانشگاه علوم پزشکی تهران

محمدی, ویدا and شيدفر, فرزاد and کشتکار آقابابايی, سحر and مختاری, پریسا and محمدی, رویا and گوهری, محمودرضا (2013) ارتباط شاخص‌های تن سنجی با ابتلا به سندرم پيش از قاعدگی و شدت آن در دانشجويان دختر دانشگاه علوم پزشکی تهران. مجله علوم پزشکی رازی, 20 (109). pp. 87-94. ISSN 2228-7051

[img]
Preview
Text
RJMS-v20n109p87-fa.pdf

Download (385kB) | Preview
Official URL: http://rjms.iums.ac.ir/browse.php?a_id=2663&sid=1&...

Abstract

زمينه و هدف: گمان می‌شود که چاقی و اضافه وزن در اتيولوژی برخی از مشکلات قاعدگی از طريق تغيير در تعادل هورمون‌های استروئيدی و گلوبين‌های متصل شونده به هورمون‌های جنسی نقش دارند. مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط بين شاخص های تن سنجي با ابتلا به سندرم پيش از قاعدگی (Premenstrual syndrome =PMS) و شدت آن در دختران دانشجو انجام شد. روش کار: اين مطالعه به صورت يک مطالعه مقطعی توصيفی با شرکت 365 دانشجوی خانم ساکن در خوابگاه های دانشجويی دانشگاه علوم پزشکی تهران، در سال 1391 انجام شد. روش نمونه گيری خوشه ای تصادفی بود. از قدسنج و ترازوی Seca برای اندازه گيری قد و وزن در شرايط استاندارد و از متر نواري غيرقابل ارتجاع برای اندازه گيری دور کمر و دور باسن استفاده شد و سپس نسبت دور کمر به دور باسن Waist to Hip Ratio، نسبت دور کمر به قد Waist to Height Ratioو شاخص کونيسيتی Conicity Indexمحاسبه شدند. برای سنجش ابتلا به سندرم پيش از قا عدگی و شدت آن از فرم تشخيص موقت سندرم پيش از قاعدگی و پرسشنامه غربالگری علائم سندرم پيش از قاعدگی (Premenstrual Symptoms Screening Tool-PSST) نسخه ايرانی استفاده شد. داده‌ها با نرم افزار آماری SPSSنسخه16 با استفاده از آزمون آماری Kolmogorov-Smirnov تجزيه و تحليل شد. جهت بررسی ارتباط بين متغييرها ازضريب همبستگي اسپيرمن استفاده و 05/0> p معنی‌دار تلقي شد. يافته ها: ارتباط آماری مستقيم معنی دار بين دور کمر (123/0=r، 046/0p=)، WHR (125/0=r ، 043/0p=) و WHtR (123/0=r، 045/0p=) با ابتلا به PMS مشاهده شد، اما ارتباط معنی داری بين ساير شاخص ها با PMS مشاهده نشد. نتيجه‌گيری: با افزايش شاخص های تن سنجی دور کمر، WHR و WHtR احتمال ابتلا به سندرم پيش از قاعدگی و افزايش شدت آن وجود دارد.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: سندرم پیش از قاعدگی، شاخص های تن سنجی، دختران دانشجو
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Divisions: Other Journal > Razi Journal of Medical Sciences
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 26 Aug 2014 09:53
Last Modified: 26 Aug 2014 09:53
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/701

Actions (login required)

View Item View Item