بررسی فراوانی اختلال اعتياد به اينترنت در دانشجويان مقطع کارشناسی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1390

صلحی, مهناز and فرهندی, حدیثه and آرمون, بهرام (2013) بررسی فراوانی اختلال اعتياد به اينترنت در دانشجويان مقطع کارشناسی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1390. مجله علوم پزشکی رازی, 20 (106). pp. 40-47. ISSN 2228-7051

[img]
Preview
Text
RJMS-v20n106p40-fa.pdf

Download (303kB) | Preview
Official URL: http://rjms.iums.ac.ir/browse.php?a_id=2441&sid=1&...

Abstract

زمينه و هدف : اينترنت به خودی خود ابزار بی‌ضرری است اما استفاده بيش از حد و نادرست از آن، خطر اعتياد به اينترنت را به دنبال دارد که جزء اعتيادهای رفتار محور طبقه بندی می شود. ميزان استفاده از اينترنت و همچنين ميزان بروز و شيوع اعتياد به اينترنت در دانش آموزان و دانشجويان درحال افزايش است.اين پژوهش با هدف تعيين وضعيت آگاهی، نگرش و رفتار اعتياد به اينترنت در دانشجويان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام گرفت. روش کار: در اين مطالعه توصيفی- تحليلی که با روش نمونه گيری خوشه ای روی 100 نفر از دانشجويان مقطع کارشناسی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شد، ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته بود که روايی و پايايی آن کسب شد. پرسشنامه شامل سوالات زمينه ای آگاهی، نگرش و رفتار واحدهای پژوهش بود. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS ( نسخه 16) و به کمک آزمون های آماری کای دو، آزمون t مستقل و ضريب همبستگی پيرسون تجزيه و تحليل شد. يافته ها: ميانگين نمره آگاهی و نگرش دانشجويان مورد بررسی متوسط بود (به ترتيب 4 با انحراف معيار 8/1و 54/21 با انحراف معيار 8/3). 18% دانشجويان رفتار اعتياد به اينترنت داشتند. ميان نمرات نگرش و رشته تحصيلی رابطه معنی دار به دست آمد (013/0 p= ). دانشجويان پسر بيشتر از دانشجويان دختر به اينترنت وابسته بودند ) 13% در برابر 5 %). بين رفتار اعتياد به اينترنت و نوع استفاده از آن و مدت زمان استفاده از اينترنت رابطه معنی‌دار مشاهده شد (به ترتيب 008/0 p= و 0001/0 p= ). نتيجه گيری : آگاهی و نگرش دانشجويان مورد بررسی درباره اختلال اعتياد به اينترنت ناکافی است و رفتار اعتياد به اينترنت در اين دانشجويان وجود دارد لذا طراحی مداخلات آموزشی موثر با استفاده از تئوری‌های يادگيری مناسب پيشنهاد می‌شود.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: آگاهی، نگرش، اختلال اعتیاد به اینترنت، دانشجویان
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Divisions: Other Journal > Razi Journal of Medical Sciences
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 27 Aug 2014 09:56
Last Modified: 27 Aug 2014 09:56
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/728

Actions (login required)

View Item View Item