تاثير فعاليت های شديد و منظم ورزشی توام با مصرف کربوهيدرات بر برخی از سلول های ايمنی

جهانی قيه قشلاق, غلام رضا and انتظامی, کبرا and حيدری, حسین and آبکار, علیرضا and ملاسعيدی دهاقانی, زهره (2013) تاثير فعاليت های شديد و منظم ورزشی توام با مصرف کربوهيدرات بر برخی از سلول های ايمنی. مجله علوم پزشکی رازی, 19 (104). pp. 43-59. ISSN 2228-7051

[img]
Preview
Text
RJMS-v19n104p43-fa.pdf

Download (650kB) | Preview
Official URL: http://rjms.iums.ac.ir/browse.php?a_id=2388&sid=1&...

Abstract

زمينه و هدف: بررسی اثرات 12 هفته فعاليت شديد و منظم ورزشی، توام با مصرف کربوهيدرات بر برخی از فاکتورهای سيستم ايمنی در دانشجويان غير ورزشکار مي باشد. روش‌کار: اين مطالعه از نوع نيمه تجربی ، مداخله ای و دوسو کور بوده که 39 دانشجوی مرد غير ورزشکار، خوابگاهی، با يک سبک زندگی يکسان بدون سابقه مصرف دارو، مکمل های غذائی، سيگار، الکل و بيماری های عفونی به طورتصادفی انتخاب شده و به سه گروه تمرين و گلوکز (TG) با ميانگين سنی 23 ±2.1 سال، وزن 73 ±8.2 کيلوگرم ، قد 179.7±4.7 سانتی متر و شاخص توده بدنی 22 ±2.5 و گروه تمرين(T) با ميانگين سنی 23.5 ± سال 1.8، وزن 71.7± کيلوگرم 7.8، ±176.4 6 و3 سانتی مترو شاخص توده بدنی 22 ±1.9 و گروه کنترل(C) با 23.7 ± 1.1 سال ، 72.4± 6.6 کيلوگرم ،3.5 ±174.8 سانتی متر و شاخص توده بدنی ±22 I 2 تقسيم شدند. گروه TG و T طبق برنامه تمرينی طراحی شده 12 هفته تمرينات را انجام دادند. گروه TG در اواسط هر جلسه تمريني پس از انجام دوهای استقامتی، محلول 5% گلوکز منوهيدرات را به ميزان cc2 به ازای هر کيلو گرم از وزن بدن و گروه T حدودا 150 الی 200 ميلی ليتر آب مصرف می نمودند. نمونه های خونی جهت تعيين مقادير متغيرها در سه مرحله قبل از تمرين، بلافاصله پس از آخرين جلسه تمرينی و 48 ساعت پس از اتمام دوره تمرينی صبح ناشتا گرفته شد. جهت بررسي تغييرات درون گروهی از تحليل واريانس با اندازه گيری های مکرر (One-Way ANOVA) با توجه به روش اصلاحي گرين هاووس-گيزر (Green house GeisserGG) و سطح معنی داری 05/0≥ p وآلفا 5 درصد استفاده شد. يافته­ها: در ابتدا قبل از برنامه تمرينی اختلاف معنی داری در مقادير متغيرهای مورد مطالعه در گروه های تجربی TG) و (T و کنترل (C) ديده نشد. مقادير کورتيزول در گروه های TG) و (T بلافاصله پس از تمرين نسبت به قبل افزايش معنی داری يافت، اما در گروه(TG) کورتيزول کمتر نسبت به گروه(T) افزايش يافت. مقادير 48 ساعت پس از تمرين نسبت به مقادير قبل و بلافاصله پس از تمرين کاهش معنی داری يافت. ميزان قند خون گروه هاي TGو T بلافاصله پس از تمرين در مقايسه با مقادير قبل و 48 ساعت پس از تمرين تفاوت معنی دار نيافت، اما کاهش معنی دار قند خون در گروه TG نسبت به گروه T در مقادير بلافاصله پس از تمرين و کاهش معنی دار قند خون در گروه TG نسبت به گروه T در مقادير 48 ساعت پس از تمرين مشاهده شد. مقادير لنفوسيت ها در گروه TG بلافاصله پس از تمرين تفاوت معنی داری نيافت. اما پس از 48 ساعت مقادير لنفوسيت ها در گروه TG نسبت به قبل و بلافاصله پس از تمرين افزايش معنی دار يافت. ميزان WBC در گروه TG، بلافاصله پس از تمرين افزايش معنی دار يافت، اما پس از 48 ساعت نسبت به قبل از تمرين کاهش معنی دار يافت. مقادير CD4 در گروه TG بلافاصله پس از تمرين نسبت به قبل افزايش معنی دار را نشان داد. مقادير CD3 در گروه TG بلافاصله و پس از 48 ساعت در مقايسه با قبل از تمرين افزايش معنی دار يافت، همچنين مقادير پس از 48 ساعت در مقايسه با بلافاصله پس از تمرين افزايش معنی دار را نشان داد. در مقايسه مقادير بلافاصله پس از ورزش با 48 ساعت پس از تمرين CD3 گروه TG نسبت به دو گروه T و C افزايش معنی داری يافته بود. مقادير منوسيت ها، CD8 و نسبت CD4 به CD8، تفاوت معنی دار نيافت. نتيجه­ گيری: احتمالا فعاليت شديد و منظم ورزشی توام با مصرف کربوهيدرات سبب افزايش سطوح بعضی از سلول های ايمنی بدن و به دنبال آن افزايش دفاع سلولی در برابر بروز بيماری های ناشی از انجام تمرينات ورزشي شديد، می شود. توصيه عملی برای افرادی که مبادرت به انجام تمرينات ورزشی می کنند، اين است که از مصرف کربوهيدرات ها در حين ورزش دريغ نکنند، به طوری که کربوهيدرات ها از عوامل محافظت در مقابل افزايش خطر عفونت در دوره بازگشت به حالت اوليه (Recovery time) و بعد از تمرينات سنگين می باشند.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: تمرينات تركيبي، سيستم ايمني، كربوهيدرات.کورتیزول
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Divisions: Other Journal > Razi Journal of Medical Sciences
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 30 Aug 2014 08:40
Last Modified: 30 Aug 2014 08:40
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/750

Actions (login required)

View Item View Item