تأثير زمان اجرای فعاليت هوازی بيشينه بر تغييرات گرانولوسيت‌های سرم در مردان جوان ورزشکار

محمدنژادپناه کندی, یحیی and مسعوديان, بهنام and شهيدی, فرشته (2013) تأثير زمان اجرای فعاليت هوازی بيشينه بر تغييرات گرانولوسيت‌های سرم در مردان جوان ورزشکار. مجله علوم پزشکی رازی, 19 (103). pp. 75-84. ISSN 2228-7051

[img]
Preview
Text
RJMS-v19n103p75-fa.pdf

Download (399kB) | Preview
Official URL: http://rjms.iums.ac.ir/browse.php?a_id=2352&sid=1&...

Abstract

زمينه و هدف : خون سومين جزء سيستم گردش خون است که همراه با افزايش متابوليسم به هنگام فعاليت های ورزشی، تغييراتی در آن بوجود می آيد. هدف از انجام اين تحقيق بررسی تأثير زمان اجرای يک فعاليت هوازی بيشينه بر تغييرات گرانولوسيت­های سرم در مردان جوان ورزشکار بود. روش­ کار : به منظور انجام اين تحقيق از بين دانشجويان تربيت بدنی دانشگاه تهران 20 ورزشکار به صورت تصادفی انتخاب و به دو گروه صبح (10= N ) و عصر (10= N ) تقسيم شدند. ميانگين سن، وزن و قد آزمودني­ها به ترتيب گروه صبح (سن99/0± 9/20سال، وزن27/6±35/67 کيلوگرم و قد 28/4±4/180سانتی متر) و گروه عصر (سن63/0± 21 سال ، وزن13/9±13/67 کيلوگرم و قد 01/9±9/ 176 سانتی متر) بود. گروه صبح پروتکل تمرينی هفت مرحله ای بروس را در ساعت 8-10 و گروه عصر در ساعت 15-17 انجام دادند. نمونه خونی از هر دو گروه؛ در سه مرحله قبل، بلافاصله بعد از فعاليت و دو ساعت پس از خاتمه فعاليت تهيه شد. برای توصيف آماری داده ها از ميانگين و انحراف معيار و برای آزمون فرضيه های تحقيق نيز از آزمون تحليل واريانس با اندازه گيري­های تکراری و آزمون تعقيبی بنفرونی در سطح معناداری (05/0 α = ) استفاده گرديد. يافته­ها : نتايج بيانگر آن است که طی يک جلسه فعاليت هوازی بيشينه در صبح و عصر ميزان نوتروفيل­ها در پس آزمون نسبت به پيش آزمون در دو گروه کاهش و در بازيافت به ميزان بالاتر از پيش آزمون افزايش يافته است. ميزان لنفوسيت ها در پس آزمون نسبت به پيش آزمون در دو گروه افزايش داشته است و در بازيافت کاهش بيشتری نسبت به پيش آزمون داشته است. ميزان منوسيت­ها و ائوزينوفيل­ها در سه مرحله در دو گروه کاهش داشته است. از طرفی تفاوت معنی داری در نوتروفيل­ها و لنفوسيت­ها در دو گروه صبح و عصر و منوسيت ها درگروه صبح بود. همچنين تفاوت معنی داری در ميزان ائوزينوفيل­ها در دو گروه صبح و عصر و منوسيت ها در گروه عصر طی مراحل مختلف نمونه‌گيری مشاهده نشد. تنها بين ميزان نوتروفيل­ها در مردان ورزشکار به دنبال يک جلسه فعاليت هوازی بيشينه در صبح و عصر؛ قبل، بلافاصله و دو ساعت بعد از فعاليت تفاوت معناداری وجود دارد (05/0≥ p ). نتيجه­ گيری : طبق يافته‌های اين پژوهش، فعاليت هوازی بيشينه و تا سرحد خستگی يک عامل استرس زا و سرکوب گر برای دستگاه ايمنی محسوب می‌شود.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: گرانولوسیت¬ها، فعالیت هوازی بیشینه، زمان فعالیت، مردان جوان ورزشکار
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Divisions: Other Journal > Razi Journal of Medical Sciences
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 31 Aug 2014 08:50
Last Modified: 31 Aug 2014 08:50
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/765

Actions (login required)

View Item View Item