بررسی شیوع اندوه و افسردگی پس از زایمان و ارتباط آنها با نشانگان پیش از قاعدگی در خانمهاي مراجعهکننده به درمانگاههاي وابسته به دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

باقرزاده, راضیه and زحمتکشان, نسرین and معتمد, نیلوفر and خرم رودی, رزیتا (1388) بررسی شیوع اندوه و افسردگی پس از زایمان و ارتباط آنها با نشانگان پیش از قاعدگی در خانمهاي مراجعهکننده به درمانگاههاي وابسته به دانشگاه علوم پزشکی بوشهر. مجله زنان مامايي و نازايي ايران, 12 (3). pp. 9-15. ISSN 1680-2993

[img]
Preview
Text
5.pdf

Download (125kB) | Preview

Abstract

اندوه پس از زایمان، یک اختلال خلقی خفیف است که در صورت پیشرفت به سوي افسردگی پس از زایمان، میتواند تهدیدکننده حیات مادر و نوزاد باشد. از این رو، شناخت و پیشبینی این اختلالات میتواند گامی مهم براي کمک به مادران در دوران پس از زایمان باشد. مطالعه حاضر، به منظور بررسی شیوع اندوه و افسردگی پس از زایمان و ارتباط آن با نشانگان پیش از قاعدگی در خانمهاي مراجعهکننده به مراکز بهداشتی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی بوشهر انجام شد. روش کار: این مطالعه توصیفی- تحلیلی به منظور تعیین شیوع نشانگان پیش از قاعدگی، اندوه و افسردگی پـس از زایمـان و ها ارتباط آن با یکدیگر، در خانمهاي مراجعهکننده به مراکز بهداشتی- درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی بوشهر انجام شـد. تعداد 400نفر که در سه ماهه اول حاملگی براي مراقبتهاي دوران بارداري مراجعه کرده بودند، مـورد بررسـی قـرار گرفتنـد. نمونهگیري به روش آسان انجام شد. ابزار گردآوري دادهها عبارت بود از: پرسشنامه دموگرافیک و دو پرسشـنامه بـراي بررسـی نشانگان پیش از قاعدگی، و اندوه و افسردگی پس از زایمان. پرسشنامههاي دموگرافیک و بررسی نشانگان پیش از قاعدگی، در سه ماهه اول بارداري و پرسشنامه مربوط به اندوه و افسردگی پس از زایمـان، در 10روز اول بعـد از زایمـان تکمیـل گردیـد. اطلاعات جمعآوريشده پس از کدگذاري، با استفاده از آزمونهاي آماري توصیفی و تحلیلی، تجزیه و تحلیل شدند. نتایج: شیوع نشانگان پیش از قاعدگی، ،%35/3و شیوع اندوه و افسردگی پس از زایمان، به ترتیب، 29و 15/5درصد بود. بین نشانگان پیش از قاعدگی و سن، سن ازدواج، شغل، تحصیلات، تعداد حاملگی، مصـرف داروهـاي اعصـاب و روان، و رضـایت از زندگی زناشویی، ارتباط آماري معنیدار دیده نشد. بین این نشانگان با تعداد زایمان ) (p=0/023و وجود بیماريهاي ژنیکولوژیک ) (p=0/013ارتباط آماري معنیدار وجود داشت. بین فاکتورهاي ذکرشده با اندوه و افسردگی پـس از زایمـان، ارتبـاط آمـاري معنیداري دیده نشد. آزمون همبستگی پیرسون، ارتباط آماري مثبت و معنیدار را بین نمرات نشانگان پیش از قاعدگی با اندوه و افسردگی پس از زایمان نشان داد که آزمون مجذور کاي نیز این ارتباط را تأیید نمود ).

Item Type: Article
Subjects: WY Nursing
Divisions: Faculty of Nursing & Midwifery
Depositing User: زهرا صفایی
Date Deposited: 11 Mar 2019 06:18
Last Modified: 11 Mar 2019 06:18
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/7675

Actions (login required)

View Item View Item