توانمندي در دوران سالمندي: يك بررسي كيفي

روانی پور, مریم and صالحی, شایسته and طالقانی, فريبا and عابدی, حیدرعلی (1387) توانمندي در دوران سالمندي: يك بررسي كيفي. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 14 (4). pp. 447-453. ISSN 1735-4315

[img]
Preview
Text
7.pdf

Download (189kB) | Preview

Abstract

هدف: نظـر بـه افـزايش جمعيـت سـالمندان در ايـران و جهـان و خطـر دچارشدن آنها بـه بيمـاريهـاي مـزمن، ايـن پـژوهش بـا هـدف بررسـي ديــدگاههــاي ســالمندان ايرانــي دربــاره مفهــوم توانمنــدي انجــام شــد. روش: اين بررسي از نوع كيفي به شيوه تحليل محتوا انجام شد كـه طـي آن 26شركتكننده در مدت 12ماه به روش نمونهگيري مبتني بر هدف انتخاب و بررسي شدند. دادهها بهكمك مـصاحبه گـردآوري گرديدنـد. يافتهها: محورهاي اصلي بهدستآمده از اين بررسـي عبـارت بودنـد از: احـساس اســتقلال، آگـاهي از تغييــرات شخـصي، ســازگاري، رضــايت ادراكشده، ايفاي نقش و حس كنترل. نتيجهگيري: شـناخت سـاختار قدرت از ديد سالمندان پايه محكمي را براي مراقبتهاي پرستاري فراهم ميآورد. در ايـن پـژوهش رضـايت ادراكشـده و حـس كنتـرل كـه بـه بالارفتن كيفيت زندگي ميانجامد، پايه سـاختار نيـرو را پديـد مـيآورد. يافتههـاي ايـن پـژوهش مـيتواننـد بـراي طراحـي الگـوي توانمندسـازي سالمندان ايراني بهكار روند

Item Type: Article
Subjects: WY Nursing
Divisions: Faculty of Nursing & Midwifery
Depositing User: زهرا صفایی
Date Deposited: 11 Mar 2019 06:19
Last Modified: 11 Mar 2019 06:19
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/7676

Actions (login required)

View Item View Item