بررسی جایگاه مهار سلامت در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر: یک گزارش کوتاه

گنجو, مهستی and کمالی, فرحناز and هاشمی, سید محسن and نصیری, مرتضی بررسی جایگاه مهار سلامت در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر: یک گزارش کوتاه. مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان.

[img]
Preview
Text
10.pdf

Download (199kB) | Preview

Abstract

زمینه و هدف: جایگاه مهار سلامت، یکی از عمدهترین مقیاسها و شاخصهاي اعتقاد بهداشتی براي طرحریزي برنامههاي آموزش بهداشت محسوب میشود که در ارتقاء سلامت و آموزش بهداشت کاربرد بسیار مهمی دارد. هدف از این پژوهش، بررسی جایگاه مهار سلامت در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر میباشد. مواد و روشها: این مطالعه مقطعی در سال 1391بر روي 267نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر که به روش تصادفی طبقهاي انتخاب شدند، انجام شد. ابزار جمعآوري اطلاعات پرسشنامههاي اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه )ب( مقیاس چند وجهی جایگاه مهار سلامت بود. دادهها با استفاده از آمار توصیفی )فراوانی، میانگین و انحراف معیار( و آزمونهاي تحلیلی Kruskal-Wallis ،Mann-Whitneyو ضریب همبستگی Spearmanمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافتهها: در خصوص امتیاز مؤلفههاي سه گانه جایگاه مهار سلامت، امتیاز محور کنترل داخلی ،26/8±5/3امتیاز محور شانس 16/9±3/9و امتیاز محور دیگران 21/9±4/8بود. بر اساس آزمون ضریب همبستگی Spearmanبین نمره مؤلفه جایگاه مهار داخلی و مؤلفه دیگران ارتباط آماري مثبت و معنیدار مشاهده شد ) .(rs=0/220 ،p<0/001در پژوهش حاضر بین سه محور کنترل سلامت با سن، جنس، تعداد فرزندان خانواده، رتبه تولد، تحصیلات پدر و مادر، شغل پدر و مادر و دانشکده محل تحصیل دانشجویان ارتباط معنیدار به دست نیامد

Item Type: Article
Subjects: WY Nursing
Divisions: Faculty of Nursing & Midwifery
Depositing User: زهرا صفایی
Date Deposited: 11 Mar 2019 06:23
Last Modified: 11 Mar 2019 06:23
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/7682

Actions (login required)

View Item View Item