مهارتهاي تفكر انتقادي و ارتباط آن با هوش هيجاني در دانشجويان پزشكي دوره مقدمات باليني در دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

حقانی, فریبا and امینیان, بهاره and کمالی, فرحناز and جمشیدیان, سپیده (1389) مهارتهاي تفكر انتقادي و ارتباط آن با هوش هيجاني در دانشجويان پزشكي دوره مقدمات باليني در دانشگاه علوم پزشكي اصفهان. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی, 10 (5). pp. 906-917. ISSN 1735-8892

[img]
Preview
Text
14 (1).pdf

Download (300kB) | Preview

Abstract

مقدمه: مهارتهاي تفكر انتقادي جزو مهارتهاي مهم انسان قرن بيست و يكم شناخته شده، ضرورت توجه به آن در حيطه آموزش بهخصوص آموزش پزشكي امري حياتي است. هوش هيجاني نيز، عامل مهم موفقيت در زندگي، تحصيل و شغل ميباشد. به نظر ميآيد اين دو مقوله تفكر انتقادي و هوش هيجاني، هر دو، در امر تربيت پزشكان متعهد مؤثر باشند. اين پژوهش با هدف بررسي مهارتهاي تفكر انتقادي و ارتباط آن با هوش هيجاني در دانشجويان پزشكي در نيمسال اول سال تحصيلي 90-89انجام شده است. روشها: در اين پژوهش توصيفي- مقطعي، تمامي دانشجويان ترم 6رشته پزشكي ) 69نفر( شركت داده شدند. مهارتهاي تفكر انتقادي در 5زيرگروه، توسط آزمون مهارتهاي تفكر انتقادي كاليفرنيا ) (CCTSTو هوشبهر هيجاني افراد در 5مقياس و 15 خردهمقياس، توسط آزمون هوش هيجاني بار-ان ) (Bar-onمورد سنجش قرار گرفت. دادهها با استفاده از نرم افزار SPSSو آمارههاي توصيفي، همبستگي و T-testتجزيه و تحليل گرديد

Item Type: Article
Subjects: WY Nursing
Divisions: Faculty of Nursing & Midwifery
Depositing User: زهرا صفایی
Date Deposited: 18 Mar 2019 06:04
Last Modified: 18 Mar 2019 06:04
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/7692

Actions (login required)

View Item View Item