مقايسه صلاحيت باليني پرستاران شاغل در بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي شيراز و بوشهر: يك خودآزمايي

بحرینی, مسعود and معطری, مرضیه and کاوه, محمد حسین and احمدی, فضل اله (1389) مقايسه صلاحيت باليني پرستاران شاغل در بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي شيراز و بوشهر: يك خودآزمايي. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی, 10 (2). pp. 101-110. ISSN 1735-8892

[img]
Preview
Text
14 (4).pdf

Download (216kB) | Preview

Abstract

ارزيابي صلاحيت باليني پرستاران نقش مهمي در مديريت فرايند ارائه مراقبت و تعيين نيازهاي آموزشي آنان دارد. هدف مطالعه حاضر، مقايسه صلاحيت باليني و ميزان بكارگيري مهارتهاي باليني پرستاران شاغل در دو بيمارستان دانشگاهي تحت پوشش دانشگاههاي علوم پزشكي بوشهر و شيراز بود. روشها: در اين مطالعه مقطعي، به روش سرشماري، صلاحيت باليني همه 266پرستار شاغل در دو بيمارستان اصلي دانشگاههاي علوم پزشكي بوشهر و شيراز كه داوطلب مشاركت در مطالعه بودند، مقايسه گرديد. ابزار مورد استفاده، پرسشنامهاي، شامل 73مهارت پرستاري، در هفت حيطه صلاحيت باليني بود كه سطح صلاحيت باليني پرستاران را به روش ) Visual Analogue Scaleصفر تا ،(100و ميزان بكارگيري مهارتهاي پرستاري را به وسيله يك مقياس چهار رتبهاي ليكرت مورد بررسي قرار ميداد. دادهها با نرمافزار ،SPSSآمار توصيفي، آزمون tمستقل و ضريب همبستگي پيرسون تجزيه و تحليل شد

Item Type: Article
Subjects: WY Nursing
Divisions: Faculty of Nursing & Midwifery
Depositing User: زهرا صفایی
Date Deposited: 18 Mar 2019 06:06
Last Modified: 18 Mar 2019 06:06
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/7696

Actions (login required)

View Item View Item