رابطه خشونت خانگی با عوارض حاملگی، نوع زایمان و وزن زمان تولد در خانمهای زایمان کرده بستری در بخش بعد از زایمان در بیمارستانهای آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز

باقرزاده, راضیه and کشاورز, طاهره and شریف, فرخنده and دهباشی, صدیقه and طباطبایی, حمیدرضا (1386) رابطه خشونت خانگی با عوارض حاملگی، نوع زایمان و وزن زمان تولد در خانمهای زایمان کرده بستری در بخش بعد از زایمان در بیمارستانهای آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز. مجله دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی گناباد, 13 (4).

[img]
Preview
Text
15.pdf

Download (254kB) | Preview

Abstract

زمینه و هدف: شیوع بالای خشونت خانگی لزوم انجام مطالعاتی که اثرات و نتایج این خشونت را مـورد بررسـی قـرار دهـد، آشـکار میسازد. مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان و نوع خشونت خانگی طیّ بارداری و ارتباط آن با عوارض حـاملگی، نـوع زایمـان و وزن نوزاد انجام شد. روش تحقیق: در این مطالعه توصیفی- تحلیلی، 400نفر از زنان زایمانکرده بستری در بخش بعد از زایمان بیمارستانهای زینبیه و حافظ وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز که به طور تصادفی ساده انتخاب شده بودند، مورد مطالعه قـرار گرفتنـد. ابـزار گـردآوری دادهها، پرسشنامهای شامل سه بخش بود. پرسشنامهها از طریق مصاحبه و همچنین با مراجعه به پرونده واحدهای پژوهش و نـوزادان آنها تکمیل گردید. افرادی که بیماریهای روانی یا طبّی، سزارین انتخابی، چند قلویی، سابقه تصادف یا زمین خوردن یا زایمان زیـر 28 هفته داشتند، از پژوهش خارج گردیدند. تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار SPSSو انجام روشهای آماری شامل آزمون های من-ویتنی، آزمون همبستگی اسپیرمن، وکروسکال- والیس در سطح معنیداری P≤0/05انجام شد

Item Type: Article
Subjects: WY Nursing
Divisions: Faculty of Nursing & Midwifery
Depositing User: زهرا صفایی
Date Deposited: 18 Mar 2019 06:07
Last Modified: 18 Mar 2019 06:07
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/7699

Actions (login required)

View Item View Item