سنجش تراز صداهاي آزاردهنده در بخش هاي باليني بيمارستان آموزشي درماني بوشهر

محمدي, مسلم and بحريني, مسعود and دوبرادران, سينا and ميرزايي, كامران and شهامت, شهره (1395) سنجش تراز صداهاي آزاردهنده در بخش هاي باليني بيمارستان آموزشي درماني بوشهر. مجله تحقيقات منابع آب ايران, 37 (3).

[img]
Preview
Text
21.pdf

Download (2MB) | Preview

Abstract

چکيده: اهداف سروصدا يكي از مولفه هاي مهم آلودگي محيط زيست است. بيمارستان ها در معرض آلودگي هاي صوتي قرار دارند؛ به گونه اي كه آثار منفي آن بر جنبه هاي مراقبتي، بيماران و كاركنان بيمارستان تاييد شده است. اين پژوهش با هدف تعيين شدت صوت در بخش هاي مختلف يك بيمارستان دانشگاهي بوشهر در سال 1394 انجام شده است. مواد و روش ها اين مطالعه مقطعي در بيمارستان دانشگاهي شهر بوشهر انجام شد. تراز معادل صوت در ده بخش باليني و محوطه اطراف بيمارستان در سه نوبت صبح، عصر و شب و در روزهاي تعطيل و عادي موردسنجش قرار گرفت. جمع آوري داده ها به كمك دستگاه سنجش شدت صوت مدل ST805 انجام شد. تحليل داده ها از طريق نرم افزار SPSS (نسخه 21)، آمار توصيفي (ميانگين و انحراف معيار) و آمار استنباطي (آزمون تحليل واريانس يك طرفه، و آزمون تابع دانكن) انجام شد. سطح معني داري ≤50/0 تعيين شد. يافته ها بيشترين شدت صداهاي آزاردهنده در بين يازده بخش بيمارستان مربوط به اورژانس با شدت صوت 7/16±7/67 دسي بل بود. در ايستگاه هاي مختلف اندازه گيري، بيشترين و كمترين ميزان شدت صوت به ترتيب عبارت بودند از: اتاق هاي بستري بخش اطفال با ميانگين 8/4 11±/64 دسي بل در مقابل اتاق هاي بستري بخش داخلي مردان با ميانگين 6/3±46/54 دسي بل، ايستگاه پرستاري اورژانس با 7/7±15/67 دسي بل در مقابل ايستگاه پرستاري بخش مراقبت هاي ويژه با ميانگين شدت صوت 1/5±78/44 دسي بل و راهروهاي بخش داخلي زنان با شدت صداي آزاردهنده 9/1±18/66 دسي بل در مقابل راهروهاي اتاق عمل با ميانگين شدت صوت 4/6±7/55 دسي بل. نتيجه گيري با توجه به محدوده مجاز و استاندارد صدا در بيمارستان، ميزان تراز صدا در تمامي بخش هاي بيمارستان بالاتر از استاندارد آن در ايران بود. يافته هاي اين مطالعه ضرورت توجه بيشتر به موضوع آلودگي صوتي در بيمارستان ها را مورد تاكيد قرار داد. مديران بيمارستان مي توانند بر اساس اين يافته ها براي كاهش يا حذف منابع توليدكننده صداهاي آزاردهنده اقدام كند. mr

Item Type: Article
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Divisions: Faculty of Medicin
Depositing User: زهرا صفایی
Date Deposited: 17 Apr 2019 08:43
Last Modified: 17 Apr 2019 08:43
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/7734

Actions (login required)

View Item View Item