بررسی ارتباط دیسترس اخلاقی و فرسودگی شغلی پرستاران شاغل در بیمارستان شهید گنجی برازجان در سال 139

شفیعی, عبدالرضا and روانی پور, مریم and یزدانخواه فرد, محمدرضا and میرزایی, کامران (1394) بررسی ارتباط دیسترس اخلاقی و فرسودگی شغلی پرستاران شاغل در بیمارستان شهید گنجی برازجان در سال 139. فصلنامۀ پرستاري گروه هاي آسیب پذیر دانشکده پرستاري و مامایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر (5).

[img]
Preview
Text
24.pdf

Download (335kB) | Preview

Abstract

مقدمه: دیسترس اخلاقی در پرستاري به معنی انجام اعمالی متضاد با اعتقادات اخلاقی یک پرستار است که ضمن ایجاد اثر منفی بر روند درمان بیماران، با تاثیر بد بر روي پرستار، منجر به فرسودگی شغلی در وي گشته و در نهایت باعث عدم کارایی سیستم هاي بهداشتی خواهد شد. هدف: این مطالعه با هدف بررسی ارتباط دیسترس اخلاقی و فرسودگی شغلی پرستاران در بیمارستان شهید گنجی برازجان در سال 1394 انجام شد. روش: پژوهش حاضر، مطالعه اي مقطعی از نوع توصیفی- تحلیلی است. جامعه ي آماري شامل کلیه ي پرستاران شاغل در بخش هاي مختلف درمانی بود که به شکل تمام شماري انتخاب شدند. 91 نفر به پرسشنامه ي دیسترس اخلاقی کورلی و 0/ و در سطح معنی داري( 05 SPSSv. فرسودگی شغلی ماسلاچ پاسخ دادند. داده ها پس از جمع آوري با کمک نرم افزار 19 (p= تحلیل آماري شد. یافته ها: نتایج نشان داد که بین میانگین دیسترس اخلاقی از نظر شدت و تکرار با فرسودگی شغلی، ارتباط مثبت معنی 53 ) و /59 ±11/ وجود داشت. میانگین شدت دیسترس اخلاقی در واحدهاي پژوهش ( 38 (r=0/ و 404 p=0/ داري( 001 77 ) بوده است. وجود یک /93±14/ 47 ) بوده و نیز داراي میانگین فرسودگی شغلی ( 71 /59 ± 14/ میانگین تکرار آن( 21 و در بعد مسخ ( r=-0/ و 284 p=0/ ارتباط معنی دار بین فرسودگی شغلی در بعد میزان موفقیت فردي ( 007 r=0/ و 327 p=0/ شخصیت( 002 ) با ساعات کارکرد در ماه دیده شد. نتیجه گیري: دیسترس اخلاقی به دلیل تاثیر بر سیر درمان بیمار، منجر به فرسودگی شغلی بر روي پرستاران گردیده و کارکرد سیستم هاي بهداشتی را نیز مختل می نماید؛ لذا بایستی توسط مدیران به صورت جدي مطالعه و جهت کاهش عوارض آن بر بیمار، پرستار و سیستم بهداشتی برنامه ریزي شود mr

Item Type: Article
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Divisions: Faculty of Medicin
Depositing User: زهرا صفایی
Date Deposited: 17 Apr 2019 08:39
Last Modified: 17 Apr 2019 08:39
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/7737

Actions (login required)

View Item View Item