ارتباط حمایت اجتماعی و علائم افسردگی در بیماران تالاسمی ماژور در بوشهر در سال 139

هوشمندي, راضیه and اکابریان, شرافت and بحرینی, مسعود and میرزایی, کامران (1394) ارتباط حمایت اجتماعی و علائم افسردگی در بیماران تالاسمی ماژور در بوشهر در سال 139. فصلنامه ي پرستاري گروه هاي آسیب پذیر دانشکده ي پرستاري و مامایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر (4).

[img]
Preview
Text
25.pdf

Download (272kB) | Preview

Abstract

مقدمه: تالاسمی ماژور از شایع ترین بیماري هاي ژنتیکی و مزمن در جهان و در کشور ایران است. جدا از جنبه هاي جسمی و آثار جانبی دراز مدت تالاسمی که بر اکثر ارگان هاي بدن مانند هر بیماري مزمن دیگر اثر می گذارد، یکی از مهم ترین جنبه هاي روان شناختی آن که درصد قابل توجهی از بیماران را درگیر می کند افسردگی است. هدف: این مطالعه با هدف بررسی ارتباط میزان حمایت اجتماعی با علائم افسردگی در بیماران تالاسمی ماژور انجام شد. روش: این مطالعه به شکل مقطعی است و بر روي 180 بیمار مبتلا به تالاسمی ماژور مراجعه کننده به مراکز تالاسمی در بوشهر در سال 1393 صورت گرفت. انتخاب نمونه به شیوه ي تمام شماري بوده و جمع آوري اطلاعات با استفاده از دو پرسشنامه ي حمایت اجتماعی وکس و همکاران و پرسشنامه ي افسردگی بک انجام شد. اطلاعات به دست آمده با استفاده از آزمونهاي آماري توصیفی ، آزمون تی مستقل، کاي دو، آنووا و ضریب همبستگی پیرسون در ، SPSSv. نرم افزار آماري 19 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. α < 0/ سطح معنی دار 05 11 بود. ضریب همبستگی پیرسون نشان داد بین نمره /57 ±9/ یافته ها: میانگین نمره ي افسردگی واحد هاي مورد پژوهش 87 کلی حمایت اجتماعی، مؤلفه ي خانواده و مؤلفه ي دیگر افراد مهم با افسردگی ارتباط آماري معنی دار و معکوسی وجود دارد لیکن بین مؤلفه ي دوستان با افسردگی ارتباط آماري معنی داري وجود نداشت . (p <0/05 ) نتیجه گیري: با توجه به نتایج پژوهش حاضر که نشان دهنده ي تأثیر مثبت حمایت اجتماعی در جهت کاهش میزان افسردگی در این بیماران می باشد؛ نیاز به برخورداري بیشتر افراد از شبکه هاي حمایت اجتماعی قوي، علاوه بردرمان هاي رایج تالاسمی را ضروري می نماید. mr

Item Type: Article
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Divisions: Faculty of Medicin
Depositing User: زهرا صفایی
Date Deposited: 17 Apr 2019 08:39
Last Modified: 17 Apr 2019 08:39
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/7738

Actions (login required)

View Item View Item