مقايسه نتايج آزمايش شمارش كامل سلولي نمونه خون گرفته شده از روش معمول خونگيري وريدي و خط انفوزيون وريد محيطي به دنبال تزريق مايعات

يزدانخواه فرد, محمدرضا and تقي زادگان زاده, محبوبه and فرزانه, محمدرضا and ميرزايي, كامران (2015) مقايسه نتايج آزمايش شمارش كامل سلولي نمونه خون گرفته شده از روش معمول خونگيري وريدي و خط انفوزيون وريد محيطي به دنبال تزريق مايعات. مجله علوم پزشكي پارس, 29 (4).

[img]
Preview
Text
26.pdf

Download (495kB) | Preview

Abstract

مقدمه:فاكتورهاي زيادي ميتوانند بر اندازه گيريهاي هماتولوژيك موثر باشند كه از اين بين تاثير روش جمع آوري نمونه هاي خوني بيماران توسط پرستاران در نتايج آزمايشات خون شناسي از اهميت خاصي برخوردار است. لذا اين مطالعه با هدف تعيين و مقايسه مقادير آزمايشگاهي شمارش كامل سلولي نمونه خون گرفته شده از طريق خط انفوزيون وريد محيطي در حال دريافت مداوم مايعات وريدي و روش معمول خونگيري انجام گرفت. روش كار:اين پژوهش مطالعه اي مداخله اي نيمه تجربي، شاهددار مي باشدكه بر روي 60 بيمار بستري در بخش داخلي كه به صورت نمونه گيري در دسترس انتخاب شده بودند انجام شد.از هر بيمار دو نمونه خون يكي از طريق خط انفوزيون وريد محيطي(مورد)پس از دورريختن 5 سي سي خون در ابتدا از آنژيوكت و جمع آوري 5 سي سي ديگر پس از آن و ديگري به شيوه معمول خونگيري (كنترل)تهيه گرديد.سپس تمامي نمونه ها از نظر تعداد گلبولهاي سفيد،گلبولهاي قرمز،پلاكت،ميزان هموگلوبين و هماتوكريت با استفاده از نرم افزارspss19، آزمون تي زوجي و ضريب همبستگي پيرسون مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. يافته ها:ميانگين مقادير گلبولهاي سفيد،گلبولهاي قرمز،پلاكت،هموگلوبين و هماتوكريت درگروه مورد به ترتيبmm39694،mm3 4433000،mm3240166،gr/dl52/12،90/38درصد و در گروه كنترل به ترتيبmm39587،mm34588800،mm3244800، gr/dl68/12، 96/38درصد بود.تنها بين مقادير هموگلوبين در گروه كنترل و مورد تفاوت معناداري مشاهده گرديد. نتيجه گيري:ميتوان جهت اندازه گيري مقادير گلبولهاي سفيد،گلبولهاي قرمز،پلاكت و هماتوكريت از نمونه خون گرفته شده از خط انفوزيون وريد محيطي پس از دورريختن 5 سي سي در ابتداي خونگيري، استفاده نمود. mr

Item Type: Article
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Divisions: Faculty of Medicin
Depositing User: زهرا صفایی
Date Deposited: 17 Apr 2019 08:39
Last Modified: 17 Apr 2019 08:39
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/7739

Actions (login required)

View Item View Item