بررسی کیفیت زندگی و عوامل مرتبط با آن در سالمندان شهر بوشهر

زحمتکشان, نسرین and اکابریان, شرافت and یزدانخواه فرد, محمدرضا and میرزایی, کامران and یزدانپناه, سیامک and خرم رودی, رزیتا and غریبی, طیبه and کمالی دشت ارژنی, فرحناز and جمند, طیبه (1391) بررسی کیفیت زندگی و عوامل مرتبط با آن در سالمندان شهر بوشهر. مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا (1).

[img]
Preview
Text
28.pdf

Download (910kB) | Preview

Abstract

و ه مچنين آسی بپذیر بودن بایستی تحت توجه و حمای تهای لازم قرار گیرند. بدین منظور پژوهش حاضر با هدف بررسی یکفیت زندگی و عوامل مؤثر بر آن در سالمندان شهر بوشهر انجام گرفته است. مواد و رو شها: مطالعه حاضر، پژوهشی توصیفی- تحلیلی و مقطعی است که بر روی 360 نفر از سالمندان شهر بوشهر انجام گرفته است. روش نمون هگیری به صورت خوش های و بر اساس توزیع جمعیت شهری بود. در این مطالعه با استفاده از دو پرس شنامه اطلاعات جمعی تشناختی و پرس شنامه کوتاه 36 گزین های، ابعاد مختلف یکفیت زندگی این افراد مورد بررسی قرار گرفت. نتایج: یافت ههای پژوهش نشان داد، میانگین نمره بعد سلامت جسمی و سلامت روانی یکفیت زندگی در سالمندان شهر بوشهر کمتر از 50 م یباشد. ه مچنین یافت هها نشان داد و با )P < بعد جسمی و روانی یکفیت زندگی با مواردی از قبیل سطح تحصیلات، وضعیت اشتغال، وضعیت اقتصادی، وجود بیماری و وضعیت مسکن ارتباط آماری معن یدار ) 0.001 مواردی از قبیل جنس، نحوه انجام فعالی تهای روزانه و شرایط زندگی ارتباط آماری معن یداری نشان نداده است. نتیج هگیری: با توجه به این که میانگین نمره یکفیت زندگی در این مطالعه از صفر تا صد م یباشد یافت هها نشان م یدهد میانگین نمره سالمندان شهر بوشهر در هر دو حیطه کمتر از میانه 50 م یباشد و این مسأله نیاز به توجه دارد. بنابراین بایستي راهکارهای لازم در جهت ارتقاء یکفیت زندگی و برخورداری از خدمات ویژه برای این گروه آسی بپذیر در برنام هریز یهای آینده کشور در نظر گرفته شده و اصلاح گردد mr

Item Type: Article
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Divisions: Faculty of Medicin
Depositing User: زهرا صفایی
Date Deposited: 17 Apr 2019 08:38
Last Modified: 17 Apr 2019 08:38
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/7741

Actions (login required)

View Item View Item