بررسی مقایسه پروفیلاکسی تک دوز سفازولین با رژیم توأم تک دوز سفازولین و تجویز هفت روزه سفالکسین در بروز عفونت های پس از عمل سزارین غیر اورژانس و عوارض زودرس آنتی بیوتیک در نوزادی

احمدی, شهناز and رحمانی, الهام and احمدی, کامبیز and بهرمن, بنفشه (1395) بررسی مقایسه پروفیلاکسی تک دوز سفازولین با رژیم توأم تک دوز سفازولین و تجویز هفت روزه سفالکسین در بروز عفونت های پس از عمل سزارین غیر اورژانس و عوارض زودرس آنتی بیوتیک در نوزادی. مجله زنان مامائي و نازائي ايران, 19 (15).

[img]
Preview
Text
35.pdf

Download (486kB) | Preview

Abstract

مقدمه: سزارين از آن دسته اعمال جراحي است که نقش مهمي در کاهش بروز برخي عوارض در مادر و جنین در زايمانهای خاص دارد. اما بايد توجه داشت که عوارض عفوني پس از آن از علل اساسي ناخوشي های مادر هستند و مصرف آنتيبیوتیک ميتواند در کاهش اين عوارض مؤثر باشد. لذا مطالعه حاضر برای تعیین مدت تجويز آنتي بیوتیک برای کاهش عوارض عفوني در عمل های جراحي سزارين انجام شد. 1333 بر روی 201 نفر از بیماران - روش کار: اين مطالعه کارآزمايي بالیني مورد شاهدی تصادفيشده در سال 31 داوطلب عمل جراحي سزارين غیر اورژانس در بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر انجام شد. افراد به صورت تصادفي به دو گروه آزمون )دريافتکنندگان تک دوز آنتيبیوتیک پروفیلاکتیک پس از کلامپ بند ناف( و کنترل )دريافتکنندگان تک دوزآنتيبیوتیک همراه با آنتيبیوتیک 7 روزه پس از عمل( تقسیم شدند. بیماران در طي 14 ساعت بستری پس از سزارين از لحاظ علائم عفونت شامل تب، لرز، سلولیت محل برش جراحي، ترشحات محل برش جراحي و حساسیت رحمي مورد بررسي قرار گرفتند و همچنین يک هفته پس از ترخیص نیز از طريق مراجعه به درمانگاه يا بیمارستان پیگیری شدند. نوزادان آنها نیز در طي مدت بستری مادر و هم چنین پس از مراجعه مجدد با مادر از نظر عوارض نوزادی از جمله اسهال، راش و کانديدا دهاني نیز بررسي شدند. تجزيه و تحلیل داده ها با استفاده کمتر p نسخه 14 ( و آزمونهای تي مستقل، کای دو و تست دقیق فیشر انجام شد. میزان ( SPSS از نرم افزار آماری 0 معني دار در نظر گرفته شد. / از 05 ،)p=0/ یافته ها: بین گروه آزمون و کنترل تفاوت معناداری از نظر بروز عوارض مادری شامل تجزيه کامل ادرار ) 114 وجود نداشت. بروز عوارض )p=0/ و عفونت محل زخم جراحي ) 076 )p=0/ متريت ) 622 ،)p=0/ کشت ادرار ) 140 نیز بین دو گروه تفاوت معناداری نداشت. )p= و کانديدای دهاني ) 1 )p= راش ) 1 ،)p=0/ نوزادی شامل اسهال ) 621 نتیجهگیری: در عمل های سزارين غیر اورژانس ميتوان از رژيم تک دوز آنتيبیوتیک به جای رژيم 7 روزه جهت کاهش میزان عفونتها استفاده کرد. mr

Item Type: Article
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Divisions: Faculty of Medicin
Depositing User: زهرا صفایی
Date Deposited: 17 Apr 2019 08:35
Last Modified: 17 Apr 2019 08:35
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/7748

Actions (login required)

View Item View Item