بررسي برخي شاخص هاي آنتي اكسيداني، پراكسيداسيون چربي (Liza persicus) كبد و تغييرات بيوشيميايي سرم خون ماهي بياح در سواحل شمالي خلي جفارس (مطالعة موردي: استان بوشهر)

باقري, دارا and مجازي اميري, باقر and پور باقر, هادي and فرحمند, حميد and بارگاهي, افشار (1393) بررسي برخي شاخص هاي آنتي اكسيداني، پراكسيداسيون چربي (Liza persicus) كبد و تغييرات بيوشيميايي سرم خون ماهي بياح در سواحل شمالي خلي جفارس (مطالعة موردي: استان بوشهر). فصلنامه شیلات، مجله منابع طبیعی ایران, 67 (3).

[img]
Preview
Text
39.pdf

Download (543kB) | Preview

Abstract

تركيبات زنوبايوتيك قادرند در ماهيان تغييرات فيزيولوژيكي نظير تغيير در تعادل آنزيم هاي بدن و پراكسيداسيون چربي كبد ايجاد كنند لذا، مطالعة حاضر با هدف بررسي برخي نشانگرهاي زيستي مرتبط با آلاينده ها نظير سطوح آنزيم هاي ترانس آميناز خون، گلوتاتيون اس در سواحل استان بوشهر به منظور (Liza persicus) ترانسفراز و گلوتاتيون رداكتاز كبدي، همچنين پراكسيداسيون چربي كبد ماهي بياح بررسي امكان استفاده از اين نشانگرها در پايش آثار آلاينده ها به ويژه آلاينده هاي نفتي در سواحل خليج فارس انجام شد. براي اين منظور هفت ايستگاه مختلف، به نام هاي بنود (ايستگاه كمتر آلوده به منزلة ايستگاه كنترل)، هاله (پارك ملي نايبند)، نخل تقي (نزديكي به مجتمع هاي پتروشيمي و صنايع نفتي)، كنگان (پايين دست مجتمع هاي پتروشيمي) و سه ايستگاه در بوشهر (جفره، صلح آباد و شغاب 44/53±11/ با ميانگين وزني 79 Liza persicus به علت نزديكي به آلايند ههاي شهري و سوخ تهاي فسيلي) انتخاب شد. ماهيان 16 سانتي متر از اين ايستگاه ها صيد شدند. تركيبات هيدروكربن هاي آروماتيك حلقوي در رسوبات هر /21±1/ گرم و ميانگين طولي 51 ايستگاه به منظور تعيين سطوح آلاينده ها با استفاده از كروماتوگرافي گازي و طيف سنجي جرمي سنجش شدند. نشانگرهاي تحت بررسي با استفاده از روش هاي بيوشيميايي و اسپكتروفتومتري اندازه گيري شدند. نتايج نشان داد كه سطوح آنزيم آسپارتات ترانس آميناز سرم خون و پراكسيداسيون چربي كبد در ايستگاه نخل تقي افزايش معني داري نسبت به ايستگاه بنود دارد، در حالي كه در سطوح آنزيم آلانين ترانسفراز خون بين ايستگاه كنترل با ساير ايستگاه ها تفاوتي مشاهده نشد. ميزان فعاليت آنزيم گلوتاتيون اس ترانسفراز كبدي در ايستگاه كنترل با ايستگاه هاي هاله، نخل تقي صلح آباد و شغاب و سطوح آنزيم گلوتاتيون رداكتاز كبدي بين ايستگاه كنترل با ايستگاه جفره تفاوت معني داري داشت. در مطالعة حاضر ايستگاه كنترل در مقايسه با ايستگاه هاي آلوده تفاوت معني داري با سطوح آنزي م هاي آسپارتات ترانس آميناز، گلوتاتيون اس ترانسفراز و پراكسيداسيون چربي داشت كه نشان دهندة امكان استفاده از اين نشانگرها ب ه منزلة نشانگرهاي مرتبط با آلايند هها به ويژه آلاينده هاي نفتي، براي بررسي تأثيرات اين آلايند هها در سواحل خلي جفارس است mr

Item Type: Article
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Divisions: Faculty of Medicin
Depositing User: زهرا صفایی
Date Deposited: 17 Apr 2019 08:32
Last Modified: 17 Apr 2019 08:32
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/7751

Actions (login required)

View Item View Item