فراوانی اختلال گفتار و ارتباط آن با رفتارهای مکیدن تغذی های و غیر تغذی های در کودکان پی شدبستانی شهر بوشهر

حاتمي, گيسو and حیدری تاش, هاله and فیروزبخت, سعیده and معتمد, نیلوفر (1397) فراوانی اختلال گفتار و ارتباط آن با رفتارهای مکیدن تغذی های و غیر تغذی های در کودکان پی شدبستانی شهر بوشهر. فصلنامه توانبخشي, 19 (3).

[img]
Preview
Text
40.pdf

Download (723kB) | Preview

Abstract

هدف اختلالات گفتار و زبان به عنوان یکی از مه مترین مشکلات سلامت عمومی محسوب م یشود که عوارض ثانویه بسیار ب هخصوص در کیفیت زندگی در دوران کودکی و بزر گسالی دارد. این مطالعه با هدف بررسی فراوانی اختلال گفتار و ارتباط آن با رفتارهای مکیدن فعلی و قبلی که توسط والدین گزارش شد هاند شامل تغذیه با شیرمادر، بطری، استفاده از پستانک، مکیدن انگشت و سایر رفتارهای مکیدن در کودکان پی شدبستانی بوشهر انجام شده است. روش بررسی در پژوهش حاضر روش بررسی مقطعی بود که روی کودکان 3 تا 5 ساله شهر بوشهر در سال 95 - 1394 با استفاده از روش نمون هگیری دو مرحل های انجام شد. در مرحله اول به صورت تصادفی ساده مهدکود کها و پی شدبستان یها انتخاب و در مرحله دوم در هر مهدکودک، کودکان به صورت تصادفی سیستماتیک وارد مطالعه شدند. اطلاعات تغذیه کودک در دوران شیرخوارگی و رفتارهای مکیدن، سن شروع و قطع تغذیه با شیر مادر و یا بطری، استفاده از پستانک، مکیدن انگشت و سایر رفتارهای تغذی های در یک پرس شنامه محق قساخته جم عآوری شد که والدین آن را تکمیل کردند. یک کارشناس گفتاردرمانی و دستیار او با ب هکارگیری آزمون اطلاعات آوایی استاندارد بوم یشده، مشکلات گفتار در کودکان پی شدبستانی را در محل هر پیش دبستانی ارزیابی کردند. داد هها با استفاده از آمار توصیفی )میانگین، انحراف معیار و فراوانی ( و آزمو نهای آماری تی مستقل )برای مقایسه متغیرهای کمّی بین دو گروه کودکان با و بدون اختلال گفتار(، مجذورکا )برای بررسی ارتباط متغیرهای دموگرافیک با اختلال گفتار( و رگرسیون لجستیک )برای مقایسه اختلال گفتار بین گرو ههای مختلف کودکان از نظر عادات مکیدن( و با ب هکارگیری نر مافزار SPSS نسخه 18 تجزی هوتحلیل شد. در تمام تجزی هوتحلی لها سطح معن یداری 05 / 0 در نظر گرفته شد. یافت هها در مجموع 222 کودک 3 تا 6 سال شامل 110 دختر ) 5/ 49 درصد( و 112 پسر ) 5/ 50 درصد( ارزیابی شدند. بیشتر مادران ) 5/ 72 درصد( و پدران ) 68 درصد( تحصیلات دانشگاهی داشتند. فراوانی اختلال گفتار 5/ 9 درصد ) 21 نفر( بود. در تولید گفتار 20 نفر ) 9 درصد( از کودکان دارای اختلال خفیف، 1 نفر ) 5/ 0 درصد( دارای اختلال متوسط و 201 نفر ) 5/ 90 درصد( طبیعی بودند. تمام کودکان مکانیسم دهانی طبیعی داشتند و هی چکدام از کودکان علل عضوی آشکاری نداشتند که باعث مشکل گفتاری شود. اندا مهای تولید گفتار در تمام کودکان بررس یشده طبیعی بود. 212 نفر ) 5/ 95 درصد( از کودکان از شیر مادر تغذیه کرد هاند. 125 نفر ) 3/ 56 درصد( از کودکان با بطری تغذیه کرد هاند. بیشتر کودکان ) 9/ 50 درصد( تغذیه با شیر مادر را بدون مصرف ه مزمان با شیشه شیر داشت هاند. میانگین دوره تغذیه با شیر مادر 06 / 8± 08 / 16 ماه و میانگین مدت تغذی ه با طریق بطری 2/ 10 ± 93 / 15 ماه بود. 83 کودک ) 4/ 37 درصد( از پستانک با میانگین زمانی 09 / 9± 84 / 10 استفاده کرد هاند. 22 کودک ) 10 درصد( عادت مکیدن انگشت داشتند. میانگین سنی شروع مکیدن انگشت 59 / 7± 05 / 9 ماه و سن ترک مکیدن انگشت 8/82 15± ماه بود. بیشتر کودکان ) 4/ 5 درصد( گاهی سابقه مکیدن انگشت را داشت هاند. تنها 2/ 3 درصد ) 7 نفر( از کودکان سابقه مکیدن شیء دیگری به جز انگشت و پستانک را داشت هاند. میانگین سن مادران ) 09 / P=0 (، وزن کودکان ) 48 / P=0 )و سن رفتن کودک به مهد ) 95 / P=0 ( بین دو گروه با و بدون اختلال گفتار تفاوت معناداری نداشت. همچنین بین جنسیت کودک ) 25 / P=0 (، تحصیلات مادر ) 80 / P=0 (، تحصیلات پدر P=0/33( (، سابقه اوتیت حاد میانی) 72 / P=0 ( و سابقه بستری کودک در ماه اول تولد ) P=1 ( با اختلال گفتار رابطه معناداری وجود نداشت. بین تغذیه با بطری ) 49 / P=0 (، مصرف پستانک ) 48 / P=0 (، بردن اشیا به دهان ) 50 / P=0 ( و مصرف شیر مادر ) P=1 ( با اختلال گفتار رابطه معناداری وجود نداشت. از بین عادات مکیدن در جمعیت مطالع هشده، فقط مکیدن انگشت با اختلال گفتار ارتباط معن یداری داشت ) 043 / P=0 (. شانس اختلال گفتار در کودکان با عادت مکیدن انگشت 36 / 3 برابر ) 31 / 10 - 09 / 1=فاصله اطمینان 95 درصد( بیشتر از سایر کودکان بود. نتیج هگیری فراوانی اختلال گفتار در کودکان مطالع هشده نسبت به مقادیر گزار ششده در دنیا، بیشتر است و ارتباط معناداری بین عادت انگشت مکیدن با اختلال گفتار در کودکان 3 تا 5 سال شهر بوشهر وجود دارد. این موضوع اهمیت پیشگیری و درمان ب هموقع و زودرس عادت مکیدن انگشت در کودکان پیش دبستانی را بیش از پیش آشکار م یکند.

Item Type: Article
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Divisions: Faculty of Medicin
Depositing User: زهرا صفایی
Date Deposited: 17 Apr 2019 08:32
Last Modified: 17 Apr 2019 08:32
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/7752

Actions (login required)

View Item View Item