تأثير سبك رهبري مديران بر احساس برابري كاركنان دانشگاه علوم پزشكي مشهد

بهروز, مهرام and مرضیه, دشتی رحمت آبادی (2010) تأثير سبك رهبري مديران بر احساس برابري كاركنان دانشگاه علوم پزشكي مشهد. نشریه مدیریت سلامت, 12 (38). pp. 7-16. ISSN 2008-1219

[img]
Preview
Text
jha-v12n38p7-fa.pdf

Download (180kB) | Preview
Official URL: http://jha.iums.ac.ir/article-1-515-fa.html

Abstract

مقدمه: نظريه احساس برابري آدامز توازن عادلانه اي را بين داده هاي كاركنان و ستاده هاي آنان پيش بيني مي كند. اين تحقيق با هدف بررسي تأثير سبك هاي رهبري مديران بر احساس برابري كاركنان انجام شده است. روش بررسي: اين مطالعه ي علي مقايسه اي، در نيمه ي نخست سال 1386 در دانشگاه علوم پزشكي مشهد انجام شده است. پرسشنامه هاي احساس برابري و سبك رهبري ابزار جمع آوري داده ها بوده اند. حجم نمونه 179 نفر بوده كه با رضايت كامل و به تحليل واريانس يك طرفه و همبستگي پيرسون ،t صورت ناشناس، به پرسشنامه پاسخ داده اند. آزمون هاي مقايسه ميانگين مستقل براي پاسخدهي به سؤالات مورد استفاده قرار گرفته اند. يافته ها: ميان احساس برابري كاركنان بر حسب سبك رهبري مديران تفاوت معني داري وجود ندارد. رابطه ي مستقيم و معني دار بين احساس برابري كاركنان و ميزان اطلاع آنان از پاداش سايرين وجود دارد. تفاوتي بين احساس برابري كاركنان بر حسب جنس، مدرك تحصيلي و سابقه ي خدمت آنان مشاهده نشد. نتيجه گيري: صر فنظر از سبك رهبري مديران، چنانچه كاركنان از نحوه و ميزان پرداخت پاداش به ساير كاركنان آگاهي داشته باشند، با مقايسه دروندادها و بروندادها خود و ديگران به احساس برابري بيشتري خواهند رسيد. بر اين اساس م يتوان به مديران توصيه كرد كه به شيو ههاي مناسب،ا طلا عرساني به كاركنان را در برنام ههاي كاري خويش قرار دهند، ضمنا ينكه شرايط محيط كاري توجه سازماني، عدالت روي هاى و احساس كرامت انساني از جمله مواردي هستند كه در كنار حقوق و پاداش، احساس برابري كاركنان را متأثر مي نمايد.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: نظريه برابري آدامز، احساس برابري، سبك هاي رهبري، مديريت دانشگاه
Subjects: Z Bibliography. Library Science. Information Resources > ZA Information resources
Divisions: Other Journal > Journal of Health Administration
Depositing User: سمیه باغبانی
Date Deposited: 29 Apr 2019 06:56
Last Modified: 29 Apr 2019 06:56
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/7822

Actions (login required)

View Item View Item