ارتباط قیمت سیگار با میزان مصرف آن طی سال های 1385-1363

حسن, ابوالقاسم گرجی and تیمور, محمدی and لیلا, حسینی (2010) ارتباط قیمت سیگار با میزان مصرف آن طی سال های 1385-1363. نشریه مدیریت سلامت, 12 (38). pp. 31-36. ISSN 2008-1219

[img]
Preview
Text
jha-v12n38p31-fa.pdf

Download (163kB) | Preview
Official URL: http://jha.iums.ac.ir/article-1-517-fa.html

Abstract

مقدمه: مصرف سیگار در جهان علی رغم تبلیغات گسترده برای نابهنجار بودن آن به صورت یک واقعیت اجباری پذیرفته شده و سود سرشار و مالیات زیادی از آن به دست می آید. تقاضای سیگار در عین برخورداری از ثبات نسبی، متأثر از قیمت آن است. نوسانات قیمت یکی از عوامل مؤثر بر تقاضای سیگار م یباشد و رابطه ی عکس میان ارزش واقعی انعطاف و نوسانات قیمت و سن وجود دارد. هدف پژوهش حاضر بررسی تغییرات قیمت سیگار روی میزان مصرف آن در ایران بود. روش بررسی: پژوهش حاضر از نوع توصیفی – تحلیلی ست و به صورت سری زمانیا رتباط میزان مصرف سیگار با تغییرات 63 و همچنین متغیرهایی چون درآمد خانوار شهری، نرخ کلان شهری، نرخ بیکاری، نرخ باسوادی را - قیمت آن طی سا لهای 85 مورد بررسی قرار م یدهد. جامعه ی پژوهش افرادی هستند که از سراسر ایران به صورت آمارگیر یهای پیوسته تهیه شده است. وجود همبستگی بین مشاهدات یک متغیر تصادفی طی زمان مفروض است. برای تحلیل داد هها از روش هم انباشتگی برای بررسی استفاده شده است. OLS و آزمون هم انباشتگی دوربین-واتسون و برای آزمون مدل از روش (ADF یا DF مانایی (آزمون در سطح معنی داری 5 درصد و 10 درصد متغیرهای تعداد نخ سیگار، نرخ باسوادی و باقیمانده های مدل مانا ADF یافته ها: آزمون هستند و متغیرهای قیمت سیگار، نرخ بیکاری و درآمد خانوار نامانا می باشند. نتیجه گیری: قدر مطلق کشش قیمتی کالای سیگار کمتر از یک بوده و سیگار کالایی کم کشش است. افزایش نرخ باسوادی بر کاهش مصرف سیگار مؤثر بوده و درآمد زیاد به معنیا ستفاده ی بیشترا ز دخانیات نمی باشد. متغیر بیکاری بر میزان مصرف سیگار مؤثر است.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: مصرف سیگار، قیمت سیگار، بیکاری، سواد، درآمد خانوار
Subjects: Z Bibliography. Library Science. Information Resources > ZA Information resources
Divisions: Other Journal > Journal of Health Administration
Depositing User: سمیه باغبانی
Date Deposited: 29 Apr 2019 06:55
Last Modified: 29 Apr 2019 06:55
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/7825

Actions (login required)

View Item View Item