بررسی تمایل کاربران سیستم اطلاعات بیمارستانی نسبت به استفاده ازاین سیستم براساس مدل اشاعه نوآوری در بیمارستان رازی اهواز

یغمایی, فریده and شیرازی, منوچهر (2012) بررسی تمایل کاربران سیستم اطلاعات بیمارستانی نسبت به استفاده ازاین سیستم براساس مدل اشاعه نوآوری در بیمارستان رازی اهواز. نشریه مدیریت سلامت, 14 (46). pp. 11-20. ISSN 2008-1219

[img]
Preview
Text
jha-v14n46p11-fa.pdf

Download (384kB) | Preview
Official URL: http://jha.iums.ac.ir/article-1-1020-fa.html

Abstract

مقدمه: امروزه سیستم‌های اطلاعات بیمارستانی(HIS: Hospital Information System) دربهبود عملکرد مدیریت و کادردرمانی نقشی مهم و انکار ناپذیر دارند و کاربران این سیستم یکی از عوامل مؤثر دراین زمینه می باشند، الگوی انتشار نوآوری راجرزیکی ازالگوهای نظری برای درک ارتباط میان افراد و فن آوری همچون سیستم اطلاعات بیمارستانی، می‌باشد. استفاده ازاین الگو به منظور بررسی چگونگی تمایل کاربران برای استفاده ازاین سیستم، می‌تواند مفید باشد. این مطالعه با هدف تعیین عوامل مرتبط با تمایل کاربران نسبت به استفاده ازسیستم اطلاعات بیمارستان براساس مدل اشاعه نوآوری در بیمارستان رازی اهوازانجام شده است. روش کار: این پژوهش یک مطالعه توصیفی- تحلیلی بود، که جامعه آماری آن را50 نفرازکاربران سیستم اطلاعات بیمارستانی شاغل در بیمارستان رازی اهواز تشکیل می دادند، که به صورت تصادفی انتخاب گردیدند. ابزارگردآوری داده‌ها پرسشنامه بوده که به منظور تعیین اعتبارآن نسبت اعتبارمحتوا، شاخص اعتبار محتواواعتبار صوری تعیین گردید، وجهت تعیین پایایی آن ازروش آزمون مجدد(84.0 R= ) و همسانی درونی (90.0 α= )استفاده شد. به منظور تجزیه وتحلیل داده‌هااز آزمون‌های آماری ضریب همبستگی پیرسون، اسپیرمن، رگرسیون، میانگین استفاده گردید که توسط نرم افزاراس پی اس اس 17 انجام شد. یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد بین سن و مزیت نسبی(56.0- =r و 05.0> P (، بین نوع شغل و مزیت نسبی(32.0- =r و05.0> P (، بین سن وسازگاری سیستم (28.0- =r و 05.0> P )، بین نوع شغل و سازگاری سیستم (29.0- =r و05.0> P)همبستگی منفی وبین مدرک تحصیلی و پیچیدگی (29.0 =r و05.0> P) همبستگی مثبت وجودداشت. بین سابقه آموزش رایانه و آزمون‏پذیری (28.0 =r و05.0> P ( همبستگی مثبت، بین نوع شغل وقابلیت رؤیت (30.0- =r و05.0> P (همبستگی منفی، بین حمایت‌های مادی مدیریت بیمارستان ومزیت نسبی(31.0=r و05.0> (P و بین حمایت‌های معنوی مدیریت بیمارستان ومزیت نسبی(36.0 =r و 05.0>P ( همبستگی مثبت وجوددارد، همچنین بین حمایت‌های معنوی وسازگاری با این سیستم (27.0 =r و05.0> (P همبستگی مثبت مشاهده گردید. بحث: نتایج این پژوهش نشان دهنده تأثیر ویژگی‌های الگوی انتشار نوآوری بر تمایل به استفاده از سیستم اطلاعات بیمارستانی بود. چنانچه یافته‌های این پژوهش درمطالعات مشابه تکرار شود، می توان ازآن برای افزایش پذیرش وسازگاری با فنآوری‌های جدیدازجمله سیستم اطلاعات بیمارستانی درمیان کاربران استفاده نمود.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: سیستم اطلاعات بیمارستانی، کاربران سیستم اطلاعات بیمارستانی، مدل اشاعه نوآوری
Subjects: Z Bibliography. Library Science. Information Resources > ZA Information resources
Divisions: Other Journal > Journal of Health Administration
Depositing User: سمیه باغبانی
Date Deposited: 17 Sep 2019 08:36
Last Modified: 17 Sep 2019 08:36
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/7887

Actions (login required)

View Item View Item