یررسی رابطه بین یاد گیری وابسته به شغل و تقاضای شغلی برای یادگیری با نیاز به پیشرفت در بین پرستاران بیمارستان‌های آموزشی شهر اصفهان

نادی, محمد علی and الزمان مشفقی, نزهت and یارمحمدیان, محمدحسین (2011) یررسی رابطه بین یاد گیری وابسته به شغل و تقاضای شغلی برای یادگیری با نیاز به پیشرفت در بین پرستاران بیمارستان‌های آموزشی شهر اصفهان. نشریه مدیریت سلامت, 14 (45). pp. 55-64. ISSN 2008-1219

[img]
Preview
Text
jha-v14n45p55-fa.pdf

Download (350kB) | Preview
Official URL: http://jha.iums.ac.ir/article-1-951-fa.html

Abstract

مقدمه: یادگیری مرتبط با شغل به صورت کسب مهارت و دانش فردی رخ می‌دهد و به پرستاران کمک می‌کند تا وظایف شان را به طور اثربخش انجام دهند. میزان این نوع یادگیری وابسته به تقاضای شغلی بوده و از طریق نیاز به پیشرفت تسهیل می‌شود. این پژوهش با هدف بررسی نقش تعدیل کنندگی نیاز به پیشرفت در ارتباط بین تقاضای شغلی برای یادگیری و یادگیری مرتبط با شغل انجام گرفت. روش کار: این مطالعه پژوهشی از نوع همبستگی- مقطعی(تحلیل مسیر) است. جامعه آماری پژوهش را کلیه پرستاران زن و مرد شاغل در بیمارستانهای آموزشی تحت نظارت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در بهارسال 1389 تشکیل می‌دهند. نمونه آماری شامل 208 پرستار است که با نمونه گیری تصادفی خوشه ای برای پاسخگویی به پرسشنامه‌های پژوهش انتخاب شدند. ابزارهای گردآوری اطلاعات شامل سه پرسشنامه بود. پس از ترجمه و بررسی روایی و پایایی پرسشنامه‌های پژوهش؛ از دو پرسشنامه برای سنجش یادگیری وابسته با شغل و تقاضای شغلی برای یادگیری؛ و از یک پرسشنامه جهت سنجش نیاز به پیشرفت در پرستاران استفاده شد. پرسشنامه‌ها قبلاً توسط لون و کاسیمیردر سال 2008 هنجاریابی و اعتبار یابی شد و پایایی آنها براساس آلفای کرونباخ به ترتیب0.81، 0.67 و 0.79 بدست آمد. تجزیه و تحلیل داده‌ها در دو سطح توصیفی(فراوانی، درصد فراوانی، میانگین و انحراف معیار) و استنباطی(آزمون ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر) با استفاده از نرم افزار SPSS16 و Lisrel8.5 صورت گرفت. یافته‌ها: تحلیل‌ها نشان داد که بین نیاز به پیشرفت با تقاضای شغلی برای یادگیری و یادگیری مرتبط با شغل و همچنین تقاضای شغلی برای یادگیری و یادگیری مرتبط با شغل رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. سایر یافته‌ها حاکی از آن بود که تقاضای شغلی برای یادگیری در حضور نیاز به پیشرفت 22 درصد از واریانس یادگیری وابسته به شغل را تبیین می‌کند. مدل معادلات ساختاری روابط بین متغیرها نیز با شاخص‌های91.0 GFI=86.0AGFI= 091.0 RMSEA= برازش شد. بحث: پرستاران می‌توانند با افزایش نیاز به پیشرفت خویش یادگیری‌های مرتبط با شغل شان را تسهیل کنند. بعلاوه نیاز به پیشرفت به آنها اجازه می‌دهد تا بیشتر اهداف اجرایی و یادگیری شان را خودشان تعیین کنند تا اینکه این اهداف به آنها تحمیل شود.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: تقاضای شغلی برای یادگیری، یادگیری وابسته به شغل، نیاز به پیشرفت، پرستاران، مدل معادلات ساختاری
Subjects: Z Bibliography. Library Science. Information Resources > ZA Information resources
Divisions: Other Journal > Journal of Health Administration
Depositing User: سمیه باغبانی
Date Deposited: 18 Sep 2019 07:07
Last Modified: 18 Sep 2019 07:07
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/7900

Actions (login required)

View Item View Item