بررسی ارتباط ميزان بروز هماچوری ايديوپاتيک دوران بارداری و ميزان بروز پره کلامپسی در زنان باردار نولی پار

بدخش, محمدحسین and حجيجو, زینه and موسوی کانی, کاوه (2012) بررسی ارتباط ميزان بروز هماچوری ايديوپاتيک دوران بارداری و ميزان بروز پره کلامپسی در زنان باردار نولی پار. مجله علوم پزشکی رازی, 18 (93). pp. 27-32. ISSN 2228-7051

[img]
Preview
Text
RJMS-v18n93p27-fa.pdf

Download (287kB) | Preview
Official URL: http://rjms.iums.ac.ir/browse.php?a_id=2088&sid=1&...

Abstract

زمينه و هدف: پره کلامپسی ( Preeclampsia ) عارضه ای به نسبت شايع است که عوامل بسياری را به عنوان اتيولوژی آن مطرح کرده اند. اتيولوژی دقيق اين بيماری شناخته نشده است و روش های تشخيصی موثری برای تشخيص زودرس بيماری نمی شناسيم. اخيرا برخی منابع به حضور خون در ادرار (هماچوری= Hematuria ) به عنوان يک روش تشخيصی اشاره کرده اند. از آنجا که تعداد مطالعات انجام شده در اين زمينه در دنيا بسيار محدود است و هنوز در ايران پژوهشی با اين عنوان صورت نگرفته است لذا در اين مطالعه بر آن شديم تا به بررسی ارتباط ميان هماچوری و بروز پره اکلامپسی بپردازيم. روش کار : زنان مراجعه کننده به بيمارستان های فيروزگر و اکبرآبادی نمونه اصلی مطالعه بودند. نمونه ادرار از جهت تعيين وجود هماچوری از اين زنان طی هفته های 11 تا 21 بارداری اخذ شد. بر اين اساس 200 زن در گروه مبتلايان به هماچوری خود به خودی و 200 زن از گروه غير مبتلايان انتخاب شدند. اين زنان که از نظر سن و نيز تعداد بارداری های قبلی با يکديگر شرايط يکسانی داشتند. اين زنان تا انتهای بارداری از لحاظ ابتلا به پره اکلامپسی بررسی شدند و ميزان ابتلا دو گروه با هم مقايسه شد. با استفاده از نرم افزار آماری spssv.19 و با استفاده از آناليز توصيفی ميانگين، ميانه،حد،انحراف معيار،فراوانی و درصد فراوانی مشخص شد. برای مقايسه ميانگين های کمی ا ز Independent T test استفاده شد و برای مقايسه نسبت های کيفی از تست آماری k.s - Ttest - Chi square استفاده شد. در تمامی اين آزمون ها سطح معنی داری به صورت دو دامنه و 05/0> p در نظر گرفته شد. با استفاده از آزمون Regression نسبت خطر ابتلا odds ratio) ) در دو گروه محاسبه شد. يافته‌ها: در گروه مبتلايان به هماچوری ايديوپاتيک ( Idiopathic ) 31 نفر (15.4%) و در گروه غير مبتلايان 14 (7.2%) زن در نهايت به پره اکلامپسی مبتلا شدند که اين اختلاف معنی دار بود (002/0= p ، 91/1= PR ) و نشان دهنده آن بود که خطر ابتلا به پره اکلامپسی در زنان با هماچوری ايديوپاتيک تقريباً 2 برابر بيش تر از غير مبتلايان بود، در حالی که ارتباط معنی داری بين مشاهده هماچوری و بروز فشار خون بارداری ديده نشد (12/0= p ، 69/0= PR ). نتيجه‌گيری: مطالعه ما نشان داد که هماچوری خود به خودی با بروز پره اکلامپسی در آينده بارداری مرتبط است و می تواند پيش گويی کننده آن باشد اما با بروز فشار خون بارداری به تنهايی ارتباطی ندارد.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: هماچوری ایدیوپاتیک، پره کلامپسی، بارداری، علت شناسی
Subjects: R Medicine > RG Gynecology and obstetrics
Divisions: Other Journal > Razi Journal of Medical Sciences
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 02 Sep 2014 14:19
Last Modified: 02 Sep 2014 14:19
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/895

Actions (login required)

View Item View Item