تاثير برنامه آموزشی چند رسانه ای بر ميزان بروز مواجهه با اجسام تيز و آلوده در کارکنان پرستاری‎

بحرینی, مسعود and بیژنی, مصطفی and رحمتی, هاشم and شهامت, شهره (2011) تاثير برنامه آموزشی چند رسانه ای بر ميزان بروز مواجهه با اجسام تيز و آلوده در کارکنان پرستاری‎. نشريه پرستاري ايران, 24 (64). pp. 69-77. ISSN 2008-5923

[img]
Preview
Text
19.pdf

Download (204kB) | Preview
Official URL: http://fa.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?ID=139174

Abstract

زمينه و هدف: کارکنان درماني با تهديد جدي آسيب ناشي از فرو رفتن اجسام تيز آلوده به خون و مايعات بدن بيماران مواجه هستند. هدف اين مطالعه تعيين تاثير يک برنامه آموزشي چندرسانه اي بر ميزان بروز مواجهه با اجسام تيز و آلوده در کارکنان پرستاري يک بيمارستان دانشگاهي شيراز (1388) بود. روش بررسي: در مطالعه اي تجربي، 120 پرستار يک بيمارستان دانشگاهي، به روش تصادفي سيستماتيک به دو گروه آزمايش و کنترل تقسيم شدند. در گروه آزمايش، يک دوره آموزشي چندرسانه اي پيشگيري از مواجهه با اجسام تيز و آلوده در دو هفته اجرا گرديد ولي گروه کنترل در اين زمينه آموزش نديدند. همه نمونه ها پرسشنامه مواجهه شغلي و ميزان آگاهي را در مدت 4 ماه قبل و 4 ماه بعد از آموزش تکميل کردند. پس از جمع آوري داده ها، از ميانگين، انحراف معيار، آزمون تي زوجي و مربع کاي جهت تحليل داده ها استفاده و سطح معني داري 0.05 تعيين گرديد. يافته ها: ميزان بروز مواجهه با اجسام تيز و آلوده بعد از آموزش در گروه آزمايش به طور معني داري کاهش يافت ( (p<0.05اما اين تغيير در گروه کنترل معني دار نبود ( .(p>0.05پس از آموزش، ميانگين نمره آگاهي گروه آزمايش به طور معني داري از 8.05 به 14.1 بهبود يافت ( (p<0.05اما افزايش نمره آگاهي گروه کنترل از 8.30 به 8.98 معني دار نبود (.(p=0.33 نتيجه گيري کلي: پس از آموزش، ميزان بروز مواجهه با اجسام تيز و آلوده در گروه آزمايش کاهش يافت. بنابراين آموزش مداوم در اين زمينه ضروري است. كليد واژه: آموزش چندرسانه اي، اجسام تيز آلوده، پرستار

Item Type: Article
Subjects: WY Nursing
Divisions: Faculty of Nursing & Midwifery
Depositing User: ملکی رضایی
Date Deposited: 06 Sep 2014 08:19
Last Modified: 28 Oct 2018 05:05
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/927

Actions (login required)

View Item View Item