اثر بخشي داروي ديازپام بر كاركرد حافظه بيماران داوطلب بيهوشي عمومي

كوشش, فرامرز and نجفي, عبدالرضا and كشكولي, فرامرز (2004) اثر بخشي داروي ديازپام بر كاركرد حافظه بيماران داوطلب بيهوشي عمومي. ارمغان دانش, 9 (35). pp. 49-58.

[img]
Preview
Text
67013833506.pdf

Download (219kB) | Preview
Official URL: http://fa.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?ID=26823

Abstract

مقدمه و هدف: متخصصان بيهوشي از دير باز براي كاهش اضطراب و نگراني هاي داوطلبان بيهوشي از بنزوديازپين ها به خصوص ديازپام در دورة قبل از عمل جراحي با هدف اثرات فراموشي زايي و آرام بخشي آن استفاده مي كرده اند. هدف از اين پژوهش بررسي اثر بخشي داروي ديازپام بر كاركرد حافظه بيماران داوطلب بيهوشي عمومي است. مواد و روش كار : اين پژوهش يك مطالعه كارآزمايي باليني تصادفي دوسوكور است و بر روي 40 نفر از بيماران با اعمال جراحي ارتوپدي انتخابي داوطلب بيهوشي عمومي كه براي اولين بار به بيمارستان اميرالمؤمنين نهاجا در شهر بوشهر در سال 1382 مراجعه كرده بودند انجام گرديده است. به طور تصادفي در دو گروه مشابه، 20 نفر از بيماراني كه قبل از عمل جراحي ديازپام با دوز 2/0 ميلي گرم به ازاي هر كيلو گرم وزن بدن به صورت داخل وريدي به عنوان پيش دارو استفاده كرده بودند گروه مورد و 20 نفر ديگر بدون استفاده از ديازپام به عنوان گروه شاهد تقسيم بندي گرديدند . از كليه آزمودني ها در هر دو گروه مورد و شاهد در قبل و بعد از عمل جراحي آزمون وكسلر به عمل آمد . داده هاي جمع آوري شده با نرم افزار SPSS و آزمون تي و آناليز واريانس تجزيه و تحليل گرديد. يافته ها : نتايج نشان دادند كه مقايسه تفاوت بين ميانگين نمرات كل در دو گروه مورد و شاهد قبل و بعد از بيهوشي معني دار نبود ه است. در اين پژوهش علاوه بر وضعيت كلي حافظه بخش هاي فرعي آن به طور جداگانه در شرايط قبل و بعد از بيهوشي بررسي شدند كه در گروه مورد تفاوت بين ميانگين خرده آزمونهاي يادگيري تداعي ها، تكرار ارقام و حافظه منطقي و در گروه شاهد در خرده آزمون يادگيري تداعي ها معني دار بوده است ( 05/0 p<) . نتيجه گيري: داروي ديازپام بر كاركرد عمومي حافظه اثر معني داري نداشته است. بنابراين اختلالات كاركردي حافظه يعني فراموشي بعد از مصرف دارو كه در متون پزشكي به آن اشاره شده قابل تأمل است و شامل همه بخشهاي حافظه نمي گردد.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: داروي ديازپام ، حافظه ، بيهوشي
Subjects: QV pharmacology
Divisions: Faculty of Paramedics
Depositing User: ریحانه فقیهیان
Date Deposited: 08 Sep 2014 05:10
Last Modified: 04 Jul 2017 07:29
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/970

Actions (login required)

View Item View Item