Items where Division is "Other Journal > Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology" and Year is 2000

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: ا | ب | ت | ح | خ | د | ر | س | ص | ط | ع | غ | م | ن | ه | و | ي | ک
Number of items: 46.

ا

احسان منش, مجتبی (2000) همه‏گير شناسی بيماريهای روانی در ايران: بازنگری برخی بررسيهای انجام شده‏. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 6 (4). pp. 54-70. ISSN 1735-4315

احسان منش, مجتبی and کريمی کيسمی, عيسی (2000) نگاهی به تاريخچه و برخی از پژوهشهای انجام گرفته‏ در زمينه اعتياد در ايران. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 5 (3). pp. 62-100. ISSN 1735-4315

احمدی, علی اصغر (2000) اختلال سلوکی و ويژگيهای بالينی آن. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 5 (4). pp. 62-70. ISSN 1735-4315

احمدی ابهری, سيد علی and محتشم, سعيد (2000) کارآزمايی بالينی مهار کننده‏های هيستامينی نوع 2: درمان تکميلی اسکيزوفرنيا. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 5 (3). pp. 10-18. ISSN 1735-4315

افخم ابراهيمی, عزيزه and دانش آموز, بدری (2000) همبودی افسردگی و اختلالهای شخصيت. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 5 (3). pp. 22-30. ISSN 1735-4315

افخم ابراهيمی, عزيزه and صالحی, منصور (2000) بررسی ميزان توافق مصاحبه‏های بالينی و سازمان يافته‏ با آزمون MCMI-II در تشخيص اختلالهای شخصيت. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 6 (2,3). pp. 79-87. ISSN 1735-4315

اميدواری, سپيده and بينا, مهدی and ياسمی, محمد تقی (2000) بررسی مسير مراجعه بيماران روانی به بيمارستان امام حسين(ع)در سال 1378. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 6 (4). pp. 4-13. ISSN 1735-4315

ب

بخشانی, نور محمد and بوالهری, جعفر and بيان‏زاده, سيد اکبر (2000) ارتقاء بهداشت روانی جامعه‏نگر. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 5 (3). pp. 53-62. ISSN 1735-4315

بهرامی, هادی (2000) بررسی ترس‏های مرضی در دانش‏آموزان تهرانی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 6 (1). pp. 25-35. ISSN 1735-4315

بوالهری, جعفر and احسان منش, مجتبی and کريمی کيسمی, عيسی (2000) بررسی رابطه عوامل تنش‏زا،ميزان توکل به خدا و نشانگان استرس در دانشجويان پزشکی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 6 (1). pp. 20-25. ISSN 1735-4315

ت

تاتاری, فايزه and سودی, سودابه (2000) بررسی اختلال هذيانی در بيماران بستری در بيمارستان فارابی کرمانشاه. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 6 (2,3). pp. 4-9. ISSN 1735-4315

توکلی, محمد علی and بقولی, حسين and قامت بلند, حميد رضا and بوالهری, جعفر and بيرشک, بهروز (2000) هنجاريابی فرم زمينه‏يابی مقياس رفتار انطباقی واينلند در ايران. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 5 (4). pp. 27-37. ISSN 1735-4315

ح

حق‏شناس, حسن and فراشبندی, حسن (2000) ساخت و هنجاريابی آزمون خواندن کلمات به عنوان مقياس هوش کلامی(مهک). مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 6 (1). pp. 45-52. ISSN 1735-4315

حيدری پهلويان, احمد and فرزادسير, کامران and اقباليان, معصومه (2000) بررسی عوامل روانی،اجتماعی و آموزشی مؤثر بر عملکرد تحصيلي‏ دانش‏آموزان شاهد استان همدان. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 6 (1). pp. 60-68. ISSN 1735-4315

خ

خداياری فرد, محمد and غباری بناب, باقر and شکوهی يکتا, محسن (2000) گستره پژوهش‏های روان‏شناختی در حوزه دين. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 6 (4). pp. 45-54. ISSN 1735-4315

د

داداش زاده, حسين and بوالهری, جعفر and بيان زاده, سيد اکبر and ارفعی, افسر (2000) بررسی اثر بخشی آموزش مهارتهای اجتماعی،دارو درمانی و ترکيب اين‏ دو روش درمانی در زنان مبتلا به افسردگی اساسی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 5 (3). pp. 37-47. ISSN 1735-4315

داعي‏پور, پروين and بيان زاده, سيد اکبر (2000) راهبردهای کنار آمدن در نوجوانان شهر تهران. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 5 (4). pp. 17-27. ISSN 1735-4315

دريجانی, نبی ا. . . and ميرسپاسی, غلامرضا and صنعتی, محمد and نوروزيان, مريم (2000) بررسی نرم نشانه‏های عصبی در بيماران مبتلا به‏ اسکيزوفرنيای پارانوئيد و غير پارانوئيد. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 6 (2,3). pp. 9-16. ISSN 1735-4315

ر

رئيسی, پوران and کبريايی, علی (2000) رضايت شغلی بهورزان خانه‏های بهداشت. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 5 (4). pp. 51-62. ISSN 1735-4315

رمضانی, طاهره (2000) ميزان افسردگی و نياز به مشاوره در زنان مبتلا به سرطان پستان‏ در مراکز شيمی درمانی شهر کرمان‏. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 6 (4). pp. 70-80. ISSN 1735-4315

س

سعيد الذاکرين, منصوره and شفيعی, فروغ and حيدرنيا, عليرضا and کاظم نژاد, انوشيروان (2000) رفتارهای مقابله‏ای والدين: بررسی روشهای درمان دارويی و آموزشي‏ در شب ادراری کودکان. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 5 (3). pp. 47-53. ISSN 1735-4315

سموعی, راحله and ابراهيمی, امرا. . and موسوی, سيد غفور and حسن‏زاده, اکبر and رفيعی, سعيد (2000) الگوی مقابله با استرس در معتادين خود معرف:مرکز اعتياد اصفهان. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 6 (2,3). pp. 63-70. ISSN 1735-4315

ص

صادقی, خير ا. . and صابری, سيد مهدی and عصاره, مرضيه (2000) همه‏گيرشناسی بيماريهای روانی در جمعيت شهری کرمانشاه. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 6 (2,3). pp. 16-26. ISSN 1735-4315

صيادی, احمد رضا and ناظر, محمد and خالقی, عزت ا. . (2000) اختلال در تصوير ذهنی از بدن در نقاشی آدمک بيماران مبتلا به‏ اسکيزوفرنيا و افراد عادی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 6 (2,3). pp. 26-32. ISSN 1735-4315

ط

طوفانی, حميد and بهدانی, فاطمه (2000) گزارش يک مورد آگرانولوسيتوز بدنبال مصرف کلوزاپين. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 5 (3). pp. 18-22. ISSN 1735-4315

طوفانی, حميد and موسوی, سيد عباس (2000) بررسی چگونگی وضعيت‏های مختلف کره ماه و اقدام به خودکشي‏ به طريقه مسموميت دارويی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 6 (4). pp. 32-38. ISSN 1735-4315

ع

عباسی, انسيه and قاسم زاده, حبيب ا. . . and عشايری, حسن (2000) بررسی ارتباط ميان توانايی کلامی و توانايی رياضی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 5 (4). pp. 43-51. ISSN 1735-4315

عبداللهيان, ابراهيم and زهروی, طاهره and موسوی, زهره (2000) مقايسه نتايج تست TRH در بيماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسي‏ با ساير بيماران روانپزشکی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 6 (4). pp. 23-32. ISSN 1735-4315

عبدالهيان, ابراهيم and نوزادی, محسن and سر گلزاری, محمد رضا (2000) بررسی بار اقتصادی اختلالهای افسردگی برای بيمار و جامعه. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 6 (1). pp. 4-20. ISSN 1735-4315

علاقبندراد, جواد and مومنی, فرزاد (2000) ارتباط اختلال بيش فعالی همراه با نقص توجه با اختلال يادگيري‏ در پسران 12-7 ساله. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 6 (2,3). pp. 32-37. ISSN 1735-4315

عکاشه, گودرز (2000) بررسی سلامت روانی دانشجويان ورودی سال 1375 دانشگاه علوم پزشکی کاشان. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 5 (4). pp. 11-17. ISSN 1735-4315

غ

غرايی, بنفشه and مهريار, امير هوشنگ and مهرابی, فريدون (2000) سبک اسناد در بيماران مبتلا به همبودی اضطراب و افسردگی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 5 (4). pp. 37-43. ISSN 1735-4315

م

محمد خانی, پروانه and دلاور, علی and محمدی, محمد رضا (2000) کيفيت زندگی و الدين کودکان آزار ديده. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 6 (2,3). pp. 37-48. ISSN 1735-4315

محمدی, مسعود (2000) اساس عصب- زيست‏شناختی دلبستگی اجتماعی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 5 (4). pp. 70-0. ISSN 1735-4315

ملکوتی, کاظم and مهرابی, فريدون and بوالهری, جعفر and دادفر, محبوبه (2000) تاثير اختلالهای شخصيت بر نتيجهء درمان دارويی بيماران‏ وسواسی-جبری. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 6 (4). pp. 13-23. ISSN 1735-4315

مهاجر, مرتضی (2000) مصرف توأم داروها در روانپزشکی: مانيای حاد. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 6 (1). pp. 1-4. ISSN 1735-4315

موسوی, اشرف السادات (2000) عملکرد نظام خانواده و بهداشت روانی اعضای خانواده. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 6 (2,3). pp. 87-100. ISSN 1735-4315

موسوی, فاطمه and شاه محمدی, داود and کفاشی, احمد (2000) بررسی همه‏گيرشناسی خودکشی در مناطق روستايی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 5 (4). pp. 4-11. ISSN 1735-4315

موسوی نسب, سيد مسعود and طوبايی, شعله (2000) بررسی نشانگان پيش از قاعدگی در گروهی از زنان در شهر شيراز. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 5 (3). pp. 4-10. ISSN 1735-4315

ن

نظيری, قاسم and بيرشک, بهروز and محمديان, مهرداد (2000) شيوه فرزند پروری کمال‏گرا و ويژگيهای کمال‏گرايانه پدران و مادران: عامل زمينه ساز اختلال وسواسی-اجباری. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 5 (3). pp. 30-37. ISSN 1735-4315

ه

هاشم‏زاده, ايرج and اورنگی, مريم and بهره‏دار, محمد جعفر (2000) استرس شغلی و رابطه آن با سلامت روان در کارکنان بيمارستانهای شهر شيراز. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 6 (2,3). pp. 55-63. ISSN 1735-4315

و

ويسی, مختار and عاطف وحيد, محمد کاظم and رضايی, منصور (2000) تأثير استرس شغلی بر خشنودی شغلی و سلامت روان: اثر تعديل کننده‏ سرسختی و حمايت اجتماعی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 6 (2,3). pp. 70-79. ISSN 1735-4315

ي

يزداندوست, رخساره and رضوان طلب, هادی and پيروی, حسين (2000) بررسی نگرشهای ناسالم،افسردگی و شدت بيماری کرونو قلب در بيماران بستری در CCU. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 6 (4). pp. 38-45. ISSN 1735-4315

يعقوبی, حميد (2000) بررسی نقش عوامل انسانی در بروز تصادفات رانندگی در ايران. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 6 (1). pp. 52-60. ISSN 1735-4315

يوسفی, فايق and عرفانی, نصرا. . and خير آبادی, غلامرضا and قانعی, حسين (2000) بررسی شيوع اختلالهای سلوک و نافرمانی در دانش‏آموزان راهنمايی استان کردستان. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 6 (2,3). pp. 48-55. ISSN 1735-4315

ک

کاويانی, حسين (2000) کاربرد فيلم در القای هيجانهای خوشايند و ناخوشايند و تغيير بازتاب از جا پريدن. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 6 (1). pp. 35-45. ISSN 1735-4315

This list was generated on Thu Jun 21 18:14:53 2018 IRDT.