Items where Division is "Other Journal > Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology" and Year is 2008

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: ا | ب | ج | ح | خ | د | ر | ز | س | ش | ص | ط | ع | غ | ف | ق | م | ن | ک
Number of items: 50.

ا

اختياري, حامد and عدالتي, هانيه and بهزادي, آرين and صفايي, هومن and نوري, مهري and مكري, آذرخش (2008) ساخت و بررسي كارآيي پنج آزمون تصويري ارزيابي ول ع مصرف در معتادان مواد افيوني. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 14 (3). pp. 337-349. ISSN 1735-4315

اختیاری, حامد and بهزادی, آرین and گنجگاهی, حبیب and مکری, آذرخش and عدالتی, هانیه and بختیاری, مرتضی and ربیعی, نغمه and عقابیان, محمدعلی (2008) بررسی مناطق مغزی درگير در ولع مصرف معتادان تزريقی هرويين به‌وسيله تصويربرداری مغزی عملکردی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 14 (3). pp. 269-280. ISSN 1735-4315

اختیاری, حامد and رضوان فرد, مهرناز and مکری, آذرخش (2008) تکانشگری و ابزارهای گوناگون ارزيابی آن: بازبينی ديدگاه‌ها و بررسی‌‌های انجام‌شده. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 14 (3). pp. 247-257. ISSN 1735-4315

اختیاری, حامد and صفایی, هومن and اسماعیلی جاوید, غلامرضا and عاطف وحید, محمدکاظم and عدالتی, هانیه and مکری, آذرخش (2008) روايی و پايايی نسخه‌های فارسی پرسش‌نامه‌های آيزنک، بارت، ديکمن و زاکرمن در تعيين رفتارهای مخاطره‌جويانه و تکانشگری. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 14 (3). pp. 326-336. ISSN 1735-4315

اکبری بورنگ, محمد and رضائيان, حميد (2008) اضطراب رايانه در دانشجويان دانشگاه اراک و رابطه آن با کارآمدی رايانه. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 14 (1). pp. 90-92. ISSN 1735-4315

ب

بابانظری, لاله and کافی, سيد موسی (2008) بررسی تطبيقی اضطراب بارداری در رابطه با دوره‌های مختلف آن، رضايت زناشويی و عوامل جمعيت‌شناختی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 14 (2). pp. 206-213. ISSN 1735-4315

باريکانی, آمنه (2008) رفتارهای پرخطر در نوجوانان مدارس راهنمايی و دبيرستان‌های شهر تهران. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 14 (2). pp. 192-198. ISSN 1735-4315

باقريان سرارودی, رضا and گيلانی, بيژن and بهرامی احسان, هادی and صانعی, حميد (2008) رابطه افسردگی پس از سکته قلبی و عملکرد بطن چپ. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 13 (4). pp. 320-327. ISSN 1735-4315

بخشی پور رودسری, عباس and محمود علیلو, مجید and ایرانی, سید سجاد (2008) مقايسه ويژگی‌ها و اختلال‌های شخصيت و راهبردهای مقابله‌ای معتادان خودمعرف و گروه بهنجار. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 14 (3). pp. 289-297. ISSN 1735-4315

برکتين, مجيد and توکلی, ماهگل and نشاط‌دوست, حميد طاهر (2008) هوش هيجانی در زنانی که به روش مسموميت اقدام به خود کشی کرده‌اند. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 14 (2). pp. 169-175. ISSN 1735-4315

بيانی, علی‌اصغر and محمدکوچکی, عاشور and بيانی, علی (2008) روايی و پايايی مقياس به‌زيستی روانشناختی ريف. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 14 (2). pp. 146-151. ISSN 1735-4315

ج

جباری بیرامی, حسین and بخشیان, فریبا and وحیدی, رضاقلی and محمدپور اصل, اصغر (2008) نگرش و رفتارهای پر خطر دانش‌آموزان راهنمايی و دبيرستان تبريز در ارتباط با مواد مخدر. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 14 (3). pp. 350-354. ISSN 1735-4315

جمشيدی, بهنام and رزمی, محمدرضا and حقيقت, شهربانو and سامانی, سيامک (2008) رابطه انسجام و انعطاف‌پذيری خانواده با ابعاد کمال‌گرايی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 14 (2). pp. 199-205. ISSN 1735-4315

جوکار, بهرام and رحيمی, مهدی (2008) تأثير الگوهای ارتباطی خانواده بر شادی در گروهی از دانش‌آموزان دبيرستانی شهر شيراز. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 13 (4). pp. 376-384. ISSN 1735-4315

ح

حسين‌چاری, مسعود and کيانی, رسول (2008) رابطه برخی متغيرهای جمعيت‌شناختی با خود-کارآمدی دانش‌آموزان در تعامل اجتماعی با هم‌سالان. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 14 (2). pp. 184-192. ISSN 1735-4315

خ

خدمتگزار, حسين and شاره, حسين and وکيلی, يعقوب and اصغرنژاد فريد, علی اصغر (2008) سبک اسنادی بزهکاران دارای اختلال سلوک و مراقبان کانون اصلاح و تربيت. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 14 (1). pp. 17-23. ISSN 1735-4315

خير, محمد and استوار, صغری and لطيفيان, مرتضی and تقوی, محمدرضا and سامانی, سيامک (2008) اثر واسطه‌گی توجه متمرکز بر خود و خودکارآمدی اجتماعی بر ارتباط ميان اضطراب اجتماعی و سوگيری‌های داوری. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 14 (1). pp. 24-32. ISSN 1735-4315

د

دانشورپور, زهره and تاجيک اسمعيلی, عزيرا. . and شهرآرای, مهرناز and فرزاد, ولی ا. . and شکری, اميد (2008) تفاوت‌های جنسی در صميميت اجتماعی: نقش سبک‌های هويت. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 13 (4). pp. 393-404. ISSN 1735-4315

دباغی, پرويز and اصغرنژاد فريد, علی اصغر and عاطف وحيد, محمد کاظم and بوالهری, جعفر (2008) اثربخشی شناخت‌درمانی گروهی بر پايه تفکر نظاره‌ای (ذهن‌آگاهی) و فعال‌سازی طرح‌واره‌های معنوی در پيش‌گيری از عود مصرف مواد افيونی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 13 (4). pp. 366-375. ISSN 1735-4315

دلاورپور, محمدآقا and سلطانی, مرضیه and حسین چاریی, مسعود (2008) پيش‌بينی بهبودی يا بازگشت به سوءمصرف مواد مخدر بر پايه هوش هيجانی و رويارويی مذهبی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 14 (3). pp. 307-315. ISSN 1735-4315

ر

رحيميان بوگر, اسحق and اصغرنژاد فريد, علی اصغر (2008) رابطه سرسختی روانشناختی و خودتاب‌آوری با سلامت روان در جوانان و بزرگسالان بازمانده زلزله شهرستان بم. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 14 (1). pp. 62-70. ISSN 1735-4315

ز

زينالی, علی and وحدت, رقيه and عيسوی, محسن (2008) زمينه‌های مستعدکننده پيش‌اعتيادی معتادان بهبوديافته. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 14 (1). pp. 71-79. ISSN 1735-4315

زکی, محمد علی (2008) کيفيت زندگی و رابطه آن با عزت‌نفس در بين دانشجويان دختر و پسر دانشگاه اصفهان. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 13 (4). pp. 416-419. ISSN 1735-4315

س

سامانی, سيامک (2008) تهيه و طراحی مقياس فرآيندهای خانوادگی برای خانواده‌های ايرانی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 14 (2). pp. 162-168. ISSN 1735-4315

سامانی, سيامک (2008) بررسی پايايی و روايی پرسش‌نامۀ پرخاشگری باس و پری. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 13 (4). pp. 359-365. ISSN 1735-4315

سپهری, صفورا and لطيفيان, مرتضی (2008) تأثير باورهای شناخت‌شناسی بر هدف‌های پيشرفت تحصيلی در دانشجويان. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 13 (4). pp. 385-392. ISSN 1735-4315

ش

شجاع, مهديه and جويباری, ليلا and ثناگو, اکرم (2008) باورهای رايج در بين زنان درباره نزديکی در دوران بارداری. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 14 (2). pp. 220-221. ISSN 1735-4315

شهيم, سيما and يوسفی, فريده and قنبری مزيدی, محبوبه (2008) ويژگی‌های روانسنجی چک‌ليست تجديدنظرشده مشکلات رفتاری کوای و پترسون. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 13 (4). pp. 350-358. ISSN 1735-4315

شيرين‌زاده دستگيری, صمد and گودرزی, محمدعلی and غني‌زاده, احمد and تقوی, سيدمحمدرضا (2008) مقايسه باورهای فراشناختی و مسئوليت‌پذيری در بيماران مبتلا به اختلال وسواسی- اجباری، اختلال اضطراب منتشر و افراد بهنجار. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 14 (1). pp. 46-55. ISSN 1735-4315

شکری, اميد and کديور, پروين and فرزاد, ولي‌ا. . and دانشورپور, زهره and دستجردی, رضا and پاييزی, مريم (2008) بررسی ساختار عاملی نسخه‌های فارسی سه، نُه و 14 سؤالی مقياس‌های به‌زيستی روانشناختی ريف در دانشجويان. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 14 (2). pp. 152-161. ISSN 1735-4315

شکری, امید and گراوند, فریبرز and نقش, زهرا and طرخان, رضا علی and پاییزی, مریم (2008) ويژگی‌های روانسنجی فرم کوتاه مقياس ترس از ارزيابی منفی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 14 (3). pp. 316-325. ISSN 1735-4315

ص

صالحی, بهمن and وکيليان, کتايون and رنجبر, اکرم (2008) ارتباط اسکيزوفرنيا با ليپيد پراکسيداسيون، ظرفيت تام آنتی‌اکسيدان‌های سرم و گروه‌های تيول. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 14 (2). pp. 140-145. ISSN 1735-4315

صدوقی, زهره and آگيلار- وفايی, مريم and رسول‌زاده طباطبايی, سيد کاظم (2008) تحليل عاملی مقياس شخص با حساسيت پردازش حسی بالا: رابطه مؤلفه‌های حساسيت پردازش حسی با افسردگی و اضطراب. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 14 (1). pp. 85-89. ISSN 1735-4315

صدوقی, زهره and آگيلار- وفايی, مريم and رسول‌زاده طباطبايی, سيد کاظم and اصفهانيان, ناميه (2008) تحليل عاملی نسخه کوتاه پرسش‌نامه طرحواره يانگ در نمونه غيربالينی ايرانی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 14 (2). pp. 214-219. ISSN 1735-4315

ط

طارميان, فرهاد and بوالهری, جعفر and پيروی, حميد and قاضی طباطبايی, محمود (2008) شيوع‌ مصرف مواد در ميان دانشجويان شهر تهران. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 13 (4). pp. 335-342. ISSN 1735-4315

ع

عاشوری, احمد and ملازاده, جواد and محمدی, نورا (2008) اثربخشی درمان گروهی شناختی- رفتاری در بهبود مهارت‌های مقابله‌ای و پيش‌گيری از عود در افراد معتاد. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 14 (3). pp. 281-288. ISSN 1735-4315

غ

غرايی, بنفشه and محمدی, سيدداود and اصغرنژاد فريد, علی اصغر (2008) ارتباط اختلال‌های رفتاری سبک‌ها و راهبردهای مقابله‌ای در دانش‌آموزان. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 14 (1). pp. 39-45. ISSN 1735-4315

ف

فياضی بردبار, محمدرضا and عبداللهيان, ابراهيم and حجت, کاوه and ثمری, علی‌اکبر (2008) تأثير سلژيلين بر روی علايم منفی بيماران مبتلا به اسکيزوفرنيا: يک کارآزمايی بالينی دوسوکور. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 14 (2). pp. 131-139. ISSN 1735-4315

ق

قريشی, سيدابوالفضل and موسوي‌نسب, نورالدين (2008) مرور سيستماتيک بررسی‌های انجام‌شده در زمينه خودکشی و اقدام به خودکشی در ايران. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 14 (2). pp. 115-121. ISSN 1735-4315

م

محسنی, شيما and افخم ابراهيمی, عزيزه and دانش‌آموز, بدری (2008) مقايسه مصرف آنتی‌سايکوتيک‌های تيپيک و آتيپيک در ايجاد علايم وسواسی بيماران مبتلا به اسکيزوفرنيا. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 13 (4). pp. 328-334. ISSN 1735-4315

محمدی, سيد داود and ترابی, سيد اسماعيل and غرايی, بنفشه (2008) ارتباط سبک‌های مقابله‌ای با هوش هيجانی در دانش‌آموزان. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 14 (2). pp. 176-183. ISSN 1735-4315

محمودی قرائی, جواد and علاقبندراد, جواد and فريدحسينی, فرهاد and محمدی, محمدرضا and تهرانی‌دوست, مهدی and شهريور, زهرا and قائلی, پديده and فقيهی, تکتم (2008) توپيرامات و والپروات سديم همراه با ليتيوم به‌عنوان درمان کمکی در اختلال دوقطبی نوجوانان: کارآزمايی بالينی تصادفی‌شده. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 14 (2). pp. 122-130. ISSN 1735-4315

مسعودنيا, ابراهيم (2008) خودکارآمدی ادراک‌شده و راهبردهای مقابله‌ای در موقعيت‌های استرس‌زا. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 13 (4). pp. 405-415. ISSN 1735-4315

مکری, آذرخش and اختیاری, حامد and عدالتی, هانیه and گنجگاهی, حبیب (2008) ارتباط ميزان ولع مصرف با ابعاد مختلف شدت اعتياد در معتادان تزريقی هرويين. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 14 (3). pp. 298-306. ISSN 1735-4315

مکری, آذرخش and اختیاری, حامد and عدالتی, هانیه and گنجگاهی, حبیب and نادری, پریسا (2008) ارتباط شاخص‌های تکانشگری و رفتارهای مخاطره‌جويانه با شدت ولع مصرف درگروه‌های مختلف معتادان به مواد افيونی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 14 (3). pp. 258-268. ISSN 1735-4315

ن

نجاتی, وحيد and عشايری, حسن (2008) کيفيت زندگی مرتبط با سلامت در سالمندان شهرستان کاشان. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 14 (1). pp. 56-61. ISSN 1735-4315

نصر اصفهانی, مهدی and عطاری مقدم, جعفر and رسوليان, مريم and قلعه‌بندی, ميرفرهاد and صابری, سيد مهدی and صميمی‌اردستانی, سيد مهدی and غرايی, بنفشه and شيرازی, الهام (2008) بستری و درمان اجباری: نگاهی به قوانين بهداشت روان. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 14 (1). pp. 4-16. ISSN 1735-4315

نظام‌زاده, ضرغام and قمری گيوی, حسين (2008) سازوکارهای دفاعی و راه‌های مقابله در افراد مبتلا به اختلال اضطراب منتشر و افسردگی اساسی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 14 (1). pp. 33-38. ISSN 1735-4315

نوری خواجوی, مرتضی and اردشيرزاده, منصوره and دولتشاهی, بهروز and افقه, سوسن (2008) مقايسه فشار روانی در مراقبان بيماران مبتلا به اسکيزوفرنيای مزمن و مراقبان بيماران دوقطبی مزمن. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 14 (1). pp. 80-84. ISSN 1735-4315

ک

کرمانی رنجبر, طاهره and شريفی, ونداد and امينی, همايون (2008) تأخير در درمان و مسير مراجعه بيماران دچار پسيکوز بار اول. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 13 (4). pp. 343-350. ISSN 1735-4315

This list was generated on Thu Jun 21 18:21:30 2018 IRDT.