Items where Division is "Other Journal > Journal of Health Promotion Management (JHPM)" and Year is 2014

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: آ | ا | ب | ت | ج | ح | خ | د | ر | ز | س | ص | ط | ظ | ع | ف | م | ن
Number of items: 32.

آ

آزادچهر, محمد جواد and رهگذر, مهدی and کريملو, مسعود and اديب حاج باقری, محسن (2014) شناسايی برخی عوامل موثر بر بقاء سالمندان مقيم سرای سالمند با استفاده از الگوي­ مفصل مخاطرات رقابتی: رويکرد بيزی. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 3 (4). pp. 46-55. ISSN 2251-9947

ا

ابراهيمی, حسين and نويديان, علی and عامری, محمود and صادقی, مهدی (2014) فرسودگی شغلی، ابعاد و عوامل مرتبط با آن در کارکنان عملياتی فوريت‌های پزشکی. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 3 (3). pp. 16-26. ISSN 2251-9947

ابراهيمی پور, حسين and وفايی نجار, علی and زمردی نيت, هادی and اماميان, حسين (2014) ارزشيابی عملکرد شبکه بهداشت شهرستان بردسکن با استفاده از الگوی بنياد اروپايی مديريت کيفيت. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 3 (4). pp. 27-36. ISSN 2251-9947

امت رضا, سعيد and مشتاق عشق, زهرا and اسحاق, منوچهر and حکمت افشار, ميترا and نائينی, محمدکاظم (2014) بررسی تاثير برنامه آموزش خود مراقبتی بر اساس "الگوی خود مراقبتی اورم" بر کيفيت زندگی بيماران مبتلا به ميگرن. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 3 (1). pp. 7-13. ISSN 2251-9947

ب

بابائی, جواد and جباری بيرامی, حسين (2014) موانع مشارکت اعضای شوراهای اسلامی شهرها و روستاهای استان آذربايجان شرقی در نظام بهداشت و درمان: يک مطالعه کيفی. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 3 (3). pp. 78-89. ISSN 2251-9947

ت

تورانی, سوگند and احمدی, بتول and کرمی, عطيه (2014) همبستگی تعارض پرستاران و هوش هيجانی سرپرستاران بخش اورژانس در مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی ايران. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 3 (3). pp. 37-46. ISSN 2251-9947

ج

جهانفر, مريم and يغمايی, فريده and علوی مجد, حميد and افخمی, محمد and خاوری, زهره (2014) بررسی نگرش بيماران مبتلا به ديابت نوع دو در زمينه رفتارهای پيشگيری کننده از عوارض بيماری. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 3 (2). pp. 43-53. ISSN 2251-9947

جوربنيان, عبدالحکيم and مکارم, اصغر and حسينی, محمدعلی and بخشی, عنايت اله (2014) همبستگی بين تعهد سازمانی با رفتارشهروندی سازمانی در کارکنان ستاد سازمان بهزيستی شهر تهران. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 3 (4). pp. 17-26. ISSN 2251-9947

ح

حسينی, ميمنت and اسمعيلی, رقيه and خاوری, زهره and يغمايی, فريده (2014) عوامل مرتبط با بکارگيری رايانه بر اساس " الگوی پذيرش فناوری". فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 3 (3). pp. 69-77. ISSN 2251-9947

حسينی, ميمنت and خاوری, زهره and يغمايی, فريده and علوی مجد, حميد and جهانفر, مريم and حيدری, پوران (2014) بررسی همبستگی نگرش، خودکارآمدی، هنجار ذهنی با تمايل به انجام فعاليت بدنی در دانشجويان دختر. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 3 (1). pp. 52-61. ISSN 2251-9947

خ

خراسانی, پروانه and رسولی, مريم‌ and زاغری تفرشی, منصوره and پرويزی, سرور and نصراصفهانی, محمود (2014) طراحی و ارزشيابی "فرم ثبت آموزش ‌بيمار" برای ثبت ساختارمند فرآيند آموزش ‌بيمار. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 3 (4). pp. 1-16. ISSN 2251-9947

د

درويش پور کاخکی, علی and عابد سعيدی, ژيلا and عباس زاده, عباس (2014) ميزان مشارکت اجتماعی، موانع و عوامل مرتبط با آن در سالمندان شهر تهران. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 3 (4). pp. 65-73. ISSN 2251-9947

دشتی, الهه and رسولی, مريم and خانعلی مجن, ليلا and پورحسين قلی, اسماء and شيرين آبادی فراهانی, اعظم (2014) همبستگی آمادگی ترخيص با بستری مجدد نوزادان نارس در بخش های مراقبت ويژه نوزادان. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 3 (4). pp. 37-45. ISSN 2251-9947

ر

روحانی, زهرا and منصوريان, محمد رضا and اميری, مصطفی and متقی, محمود رضا (2014) کاربرد مديريت کيفيت فراگير و همبستگی آن با اثر بخشی مديريت تربيت بدنی در دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 3 (1). pp. 43-51. ISSN 2251-9947

ز

زابلی, روح اله and مالمون, زينب and سيد جوادی, مريم and سيدين, سيد حسام (2014) توسعه الگوی مفهومی عوامل اجتماعی تعيين کننده نابرابری در سلامت: يک مطالعه کيفی. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 3 (4). pp. 74-88. ISSN 2251-9947

زارع دلاور, سپيده and بخشی, عنايت‌اله and سليمانی, فرين and بيگلريان, اکبر (2014) شناسايی اثرات متقابل عوامل خطر فلج مغزی کودکان با روش کاهش ابعاد چند عاملی. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 3 (1). pp. 35-42. ISSN 2251-9947

س

سيدين, سيد حسام and عباسی دولت آبادی, v and سورانی, محمد and نقدی, سيران and رجبی فرد مزرعه نو, فاطمه (2014) ارزيابی آسيب پذيری بيمارستان های عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران در مقابل زلزله. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 3 (2). pp. 65-71. ISSN 2251-9947

ص

صالح زاده, کريم and فتحی رضائی, زهرا and زمانی ثانی, سيد حجت (2014) مقايسه مزايا و موانع فعاليت بدنی در گروه‌های سنی مختلف استان آذربايجان شرقی. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 3 (1). pp. 62-73. ISSN 2251-9947

ط

طبيبی, سيدجمال الدين and فرهنگی, علی اکبر and نصيری پور, اميراشکان and برادران کاظم زاده, رضا and ابراهيمی, پروين (2014) بررسی عوامل مرتبط با پذيرش سيستم اطلاعات بيمارستانی بر اساس "چارچوب ارزش های رقابتی". فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 3 (1). pp. 14-26. ISSN 2251-9947

ظ

ظفر رمضانيان, زهرا and الحانی, فاطمه and انوشه, منيره (2014) تاثير الگوی توانمند سازی خانواده محور بر کيفيت زندگی مادران دارای دختر زير 6 سال مبتلا به عفونت ادراری. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 3 (3). pp. 7-15. ISSN 2251-9947

ع

عليزاده, زينب and اشک تراب, طاهره and نيک روان مفرد, ملاحت and زايری, فريد (2014) همبستگی حمايت اجتماعی درک شده و رفتارهای خودمراقبتی در بيماران مبتلا به نارسايی قلبی. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 3 (1). pp. 27-34. ISSN 2251-9947

عليزاده, سميه and محسنی, محبت and خانجانی, نرگس and مومن آبادی, ويکتوريا (2014) همبستگی بين مشارکت اجتماعی زنان با کيفيت زندگی آنان در شهر کرمان. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 3 (2). pp. 34-42. ISSN 2251-9947

علی اکبری, فاطمه and آيين, فرشته and بهرامی, مسعود (2014) ارزيابی صلاحيت پرستاران فوريت ها جهت ارائه مراقبت در موقعيت های بحرانی با استفاده از آزمون بالينی ساختارمند عينی. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 3 (3). pp. 47-57. ISSN 2251-9947

ف

فولادوندی, معصومه and عزيززاده فروزی, منصوره and اسدآبادی, آذر and فولادوندی, غلامرضا and لشکری, طاهره and ملکيان, ليلا (2014) تاثير آموزش مديريت تنش بر بهبود کيفيت زندگی بيماران مبتلا به ديابت نوع2. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 3 (2). pp. 16-24. ISSN 2251-9947

م

محتشمی, جميله and يغمايی, فريده and جعفری, آسيه and علوی مجد, حميد and دخت احمدی, آرمين (2014) بررسی عوامل مرتبط با مقابله با خشونت خانگی در زنان مراجعه کننده به مراکزپزشکی قانونی شهر تهران. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 3 (2). pp. 54-64. ISSN 2251-9947

مختاری, ليلا and خرمی مارکانی, عبدالله and حبيب پور, زينب (2014) همبستگی باورهای بهداشتی و رفتارهای تشخيص زودرس سرطان پستان در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر خوی. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 3 (4). pp. 56-64. ISSN 2251-9947

مهدی زاده, سيد موسی and حيدری, عباس (2014) سهم پرستاری ايران در توليدات علمی يک دهه اخير (2012-2003) در پايگاه استنادی علم سنجی. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 3 (2). pp. 25-33. ISSN 2251-9947

ن

نجفی, فرشته and فلاحی خشکناب, مسعود and دالوندی, اصغر and احمدی, فضل اله and رهگذر, مهدی (2014) خشونت محل کار عليه پرستاران در ايران: مرور نظام مند. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 3 (2). pp. 72-85. ISSN 2251-9947

نصيری پور, اميراشکان and متقی, منيکا and نوابی, نرگس (2014) عملکرد نظام ارجاع در برنامه پزشک خانواده از ديدگاه پزشکان خانواده دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال های 90-1385. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 3 (3). pp. 58-68. ISSN 2251-9947

نوری, آزاده and حسينی, محمد علی and دالوندی, اصغر (2014) تأثير اجرای روش ساماندهی محيط‌کار (5S) بر بهره وری کارکنان پرستاری اتاق عمل بيمارستان های منتخب شهر اصفهان. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 3 (3). pp. 27-36. ISSN 2251-9947

نويديان, علی and صابر, سامان and رضوانی امين, مهدی and کيانيان, تکتم (2014) همبستگی کيفيت زندگی کاری و رضايت شغلی در پرستاران شاغل در بيمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی کرمان. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 3 (2). pp. 7-15. ISSN 2251-9947

نيک پيما, نسرين and عابدسعيدی, ژيلا and آذرگشب, اذن اله and علوی مجد, حميد (2014) ارزشيابی عملکرد پرستاران در ايران: يک مطالعه مروری. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 3 (1). pp. 74-83. ISSN 2251-9947

This list was generated on Sun Feb 17 09:09:41 2019 IRST.