Items where Division is "Other Journal > Official Journal of Iranian Center for Medical Laser (ICML)" and Year is 2010

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: . | ا | ح | ر | ز | س | ص | ع | غ | ف | ق | م | ن | ک
Number of items: 21.

.

., . (2010) تازه ها. فصلنامه علمی پژوهشی لیزر در پزشکی, 6 (4). pp. 42-44. ISSN 3319-1735

ا

اعلايی, زهرا and محمدنژاد, شهرام (2010) مطالعه فرآيند گرمايش نانوذرات طلا در نانوپزشکی ليزری. فصلنامه علمی پژوهشی لیزر در پزشکی, 7 (3). pp. 18-48. ISSN 3319-1735

ح

حسينی صنعتی, مه سا and ترکمان, گيتی and هدايتی, مهدی and مختاری, منيژه (2010) اثر ليزر Ga-As (nm 904) و He-Ne ( nm8/632) بر بهبود ويژگيهای بيومکانيکی زخم تمام ضخامت پوستی. فصلنامه علمی پژوهشی لیزر در پزشکی, 7 (1). pp. 7-13. ISSN 3319-1735

ر

رحيميان, هادی and هاتفی, يوسف and حلوايی, مهدی and خليل زاده, جواد (2010) ساخت و شناسايی شيشه‌های ليزری فلوروفسفاتی آلاييده به Nd3+. فصلنامه علمی پژوهشی لیزر در پزشکی, 7 (3). pp. 32-36. ISSN 3319-1735

رضائی, محمدرضا and بهرام پور, عليرضا (2010) ساخت وبهينه سازی ليزر هوا جهت کاربردهای پزشکی. فصلنامه علمی پژوهشی لیزر در پزشکی, 7 (1). pp. 37-40. ISSN 3319-1735

رضايی, محمدرضا and محمدی, سعيد and نگارستانی, علی and هاشمی, سيدمهدی and افضلی, داريوش (2010) بررسی طيف عنصر 22Na به‌روشGrid search تعميم‌يافته. فصلنامه علمی پژوهشی لیزر در پزشکی, 7 (3). pp. 25-31. ISSN 3319-1735

رضايی, محمدرضا and نگارستانی, علی and محمدی, سعيد and افضلی, داريوش (2010) شبيه‌سازی مونت کارلوی تخريب تابشی پلاستيک های CR-39 در اثر فعاليت رادن و دختران آن در هوا. فصلنامه علمی پژوهشی لیزر در پزشکی, 7 (1). pp. 6-15. ISSN 3319-1735

ز

زارع بيدکی, احسان and زرگری, فرزاد and منصوری, پروين and ملکيان بروجنی, احمد and نجف يزاده, پروانه (2010) تعيين پارامتر سطح در استاندارد پاسی(PASI)در بيماری پسوريازيس توسط پردازش تصوير. فصلنامه علمی پژوهشی لیزر در پزشکی, 7 (1). pp. 14-19. ISSN 3319-1735

زند, نسرين (2010) تازه ها. فصلنامه علمی پژوهشی لیزر در پزشکی, 7 (3). pp. 37-39. ISSN 3319-1735

زند, نسرين and عطايی فشتمی, ليلا and فاتح, محسن and منصوری, پروين and اسماعيلی جاويد, غلامرضا and فاطمی, سيد مصطفی and نقی زاده, محمد رضا علی (2010) اثرات يک جلسه تابش ليزر دی اکسيد کربن غير تخريبی(Non-ablative CO2 Therapy, NACLT)در کاهش درد آفتهای دهانی ماژور (يک مطالعه مقدماتی). فصلنامه علمی پژوهشی لیزر در پزشکی, 6 (4). pp. 6-12. ISSN 3319-1735

زند, نسرين and فاتح, محسن (2010) سيستم های نوری و ليزری خانگی مورد استفاده در درماتولوژی (رفع موهای ناخواسته). فصلنامه علمی پژوهشی لیزر در پزشکی, 6 (4). pp. 36-41. ISSN 3319-1735

س

سيدموسوی, سيد مجتبی and هاشمی, سيد جمال and رضايی, ساسان and فاتح, محسن and عطايی, ليلا (2010) بررسی اثرليزرکم توان ديود با طول موجهای 685 و830 نانومتر بر روی رشد قارچ تريکوفيتون روبروم در شرايط آزمايشگاهی. فصلنامه علمی پژوهشی لیزر در پزشکی, 6 (4). pp. 20-26. ISSN 3319-1735

ص

صراف زاده, اميد and ميران بيگی, محمد حسين and منصوری, پروين and قاسمی, پژمان (2010) توسعه يک سيستم تصويربرداری اپتيکی بر مبنای نور قطبيده و پلاريزاسيون جهت ارزيابی ضايعات پوستی. فصلنامه علمی پژوهشی لیزر در پزشکی, 7 (1). pp. 20-27. ISSN 3319-1735

ع

عبدالله زاده ضيابری, علی اکبر (2010) بررسی آثار الکترواپتيک درجه دوم در نقطه‌های کوانتومی کادميوم تلورايد. فصلنامه علمی پژوهشی لیزر در پزشکی, 7 (3). pp. 12-17. ISSN 3319-1735

غ

غضنفری, سميرا and راحتی قوچانی, سعيد and سازگارنيا, آمنه and حسن زاده, زهرا and بيانی رودی, شهرام (2010) شبيه سازی پالس اکسی متری بازتابی جنين به روش مونت کارلو. فصلنامه علمی پژوهشی لیزر در پزشکی, 7 (2). pp. 16-25. ISSN 3319-1735

ف

فروتن, طاهره and ايوبيان, نادر and زحمتکش, عطيه (2010) بررسی تاثير تابش ليزرEr;YAG بر سازگاری زيستی ديسک های تيتانيومی SLAو مورفولوژی سلولهای شبه استئوبلاست انسانی SAOS-2. فصلنامه علمی پژوهشی لیزر در پزشکی, 7 (2). pp. 26-32. ISSN 3319-1735

ق

قاسمی, مهديه and محلوجی‌فر, علی and زارعی, مجتبی (2010) آناليز همبستگی عملکردی بين نواحی حرکتی و هسته‌های قاعده‌ای مغز در بيماران پارکينسونيسم با استفاده از دادگان fMRI حالت استراحت. فصلنامه علمی پژوهشی لیزر در پزشکی, 6 (4). pp. 13-19. ISSN 3319-1735

م

مسلمی, ندا and بصير, حسين and چينی فروش, نسيم and عزتی گيوی, نرگس (2010) فتوديناميک تراپی در سرطان های دهان : اصول و نحوه کاربرد. فصلنامه علمی پژوهشی لیزر در پزشکی, 7 (2). pp. 38-45. ISSN 3319-1735

مسلمی, ندا and فکر آزاد, رضا (2010) کاربرد ليزر در درمان بيماری التهابی باف تهای اطراف ايمپلنت: مروری بر مقالات. فصلنامه علمی پژوهشی لیزر در پزشکی, 7 (1). pp. 29-35. ISSN 3319-1735

ن

نادگران, حميد and الهی, پرويز and خلفی, ليلا (2010) بررسی اثر فوتوگرمايی ليزر CO2 برروی پوست. فصلنامه علمی پژوهشی لیزر در پزشکی, 7 (2). pp. 33-37. ISSN 3319-1735

ک

کاشف, نسيم and فاتح, محسن and سيروسی, مريم and تقی خانی, عادله and حسامی ذکايی, فائزه and اسماعيلی جاويد, غلامرضا (2010) غيرفعال‌سازی فتوديناميکی باکتری‌های مقاوم به دارو با رنگ متيلن بلو. فصلنامه علمی پژوهشی لیزر در پزشکی, 7 (3). pp. 7-11. ISSN 3319-1735

This list was generated on Thu Jun 21 18:11:22 2018 IRDT.