Items where Division is "Other Journal > Razi Journal of Medical Sciences" and Year is 2011

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 53.

آتشک, سیروان and جعفری, افشار and آذربايجانی, محمدعلی (2011) اثرات تمرين‌های مقاومتی طولانی مدت بر سطوح آديپونکتين و نيم رخ ليپيدی مردان چاق. مجله علوم پزشکی رازی, 18 (86). pp. 1-11. ISSN 2228-7051

ابراهيمی, احمد and فراهانی نيک, زهرا and جهانی هاشمی, حسن and نجفی, لیلی (2011) مقايسه قطر اسکار آپاندکتومی بدون عارضه با برش راکی ديويس با قطر اسکار برش فن اشتايل در سزارين در زنان مراجعه کننده به بيمارستان شهيد رجايی 1386- 1388. مجله علوم پزشکی رازی, 18 (89). pp. 1-9. ISSN 2228-7051

الهی, همایون and جهانديده, حسام and سليمی, محمدرضا and عبدالمحمدی, محمود (2011) بررسی اثر عصاره برگ خشک گياه پيچک بر عملکرد سيستم موکوسيلياری دستگاه تنفس. مجله علوم پزشکی رازی, 18 (85). pp. 1-6. ISSN 2228-7051

ايزدی, پوپک and يارمحمدی, محمدابراهیم and افشين مجد, سیامک and ايزدی, بابک and دواتی, علی and قاسمی, حسن and ايرانمهر, ژاله (2011) بررسی تأثير ديمن هيدرينات بر سر گيجه وضعيتی حمله‌ای خوش خيم. مجله علوم پزشکی رازی, 18 (86). pp. 12-21. ISSN 2228-7051

ايلخانی, منوچهر and کرمی, منوچهر and کيامرزی, گوهر and اکبرپور, سمانه (2011) حساسيت الکتروميوگرافی عضله استرنوکلئيدوماستوئيد درتشخيص افتراقی بيماری موتونورون از اسپونديلوز سرويکال. مجله علوم پزشکی رازی, 18 (88). pp. 1-7. ISSN 2228-7051

ايلخانی, منوچهر and کرمی, منوچهر and کيامرزی, گوهر and شاه اسماعيلی, آرمیتا (2011) ارزش تشخيصی پتانسيل های بر انگيخته سوماتوسنسوری در بيماری مرآلژی پارستتيکا(Meralgia paresthetica). مجله علوم پزشکی رازی, 18 (90). pp. 1-6. ISSN 2228-7051

برزگری فيروزآبادی, فاطمه and جاويد, آمنه and رضايی زارچی, سعید (2011) مطالعه تاثيرگذاری هورمون محرک فوليکولی (FSH) در حضور سرم های مختلف حيوانی روی رشد فوليکولی در محيط In vitro. مجله علوم پزشکی رازی, 18 (89). pp. 10-19.

جباری, مصدق and صالحی, حسن and جنابی, آریا and لطفی, بهزاد and زاهدی شولمی, لیلا and مورکی, احمد (2011) تغييرات الکتروکارديوگرافيک ناشی از هيپرکالمی در بيماران مبتلا به نارسايی حاد و نارسايی مزمن کليه تحت همودياليز مزمن. مجله علوم پزشکی رازی, 18 (82). pp. 1-7. ISSN 2228-7051

جلال پور, شیلا and مباشری‌زاده, سینا (2011) شيوع بتالاکتامازهای وسيع الطيف در سويه های اشرشياکلی و کلبسيلا پنومونيه ايزوله از بيماران بستری و سرپايی مبتلا به عفونت های ادراری در مراکز منتخب شهر اصفهان. مجله علوم پزشکی رازی, 18 (85). pp. 7-16. ISSN 2228-7051

حسينی شکرآبی, کمال and کبير, علی (2011) ارزيابی تشخيصی و درمانی بيماران با آسيب اورولوژيک مراجعه کننده به اورژانس بيمارستان حضرت رسول اکرم (ص) طی سال های 87-1386. مجله علوم پزشکی رازی, 17 (80). pp. 1-7. ISSN 2228-7051

حق ازلی, سپیده and اصلانی مهر, معصومه and چرخچيان, ملیحه and عليزاده کوشکوهی, صفرعلی and خباز, فرهاد and رجب خانی, زهرا and مهدی نژاد, پروین and محمدی, زهرا (2011) هپاتيت B مخفی در بيماران همودياليزی در قزوين. مجله علوم پزشکی رازی, 18 (88). pp. 8-15. ISSN 2228-7051

حقيقت جو, الهام and وفا, محمدرضا and شيدفر, فرزاد and گوهری, محمودرضا and ضيايی, امیر (2011) بررسی تأثير مصرف سيب بر پروفايل ليپيدی و شاخص های استرس اکسيداتيو. مجله علوم پزشکی رازی, 18 (84). pp. 1-9. ISSN 2228-7051

خانمحمدی, رویا and طالبيان, سعید and شادمهر, آزاده and انتظاری, ابراهیم (2011) تاخير و توالي فراخواني عضلات شانه در حين انجام حركت تركيبي پويا در بيماران مبتلا به سندروم گيرافتادگي شانه. مجله علوم پزشکی رازی, 18 (85). pp. 17-26. ISSN 2228-7051

خليق فرد, سمانه and گائينی, عباسعلی and نظرعلی, پروانه (2011) تأثير فعاليت ورزشی استقامتی برنشانگر قلبی و پاسخ ايمنی ناشی از ورزش در قايقرانان مرد نخبه. مجله علوم پزشکی رازی, 17 (80). pp. 8-15. ISSN 2228-7051

دارنهال, مریم and عطارچی, میرسعید and سيد مهدی, سید محمد and رحيميان, عباس and يزدان پرست, ترانه (2011) ارزيابی ميزان و عوامل مؤثر بر بازگشت به کار پس از جراحی هريناسيون ديسک کمری. مجله علوم پزشکی رازی, 18 (80). pp. 7-16. ISSN 2228-7051

دلشاد, صلاح الدین and اولاد قباد, محمد کاظم and نجفی, لیلی (2011) بررسی فراوانی نا هنجاری‌های همراه آنوس بسته در کودکان بستری در بيمارستان حضرت علی اصغر (ع) در طی سال های 88–1379. مجله علوم پزشکی رازی, 18 (87). pp. 1-7. ISSN 2228-7051

رحيم زاده, گلنار and بهار, محمدعلی and اميرمظفری, نور and صالحی, میترا (2011) بررسی اثر ضد ميکروبی کفير بر سودوموناس آئروژينوزا. مجله علوم پزشکی رازی, 18 (82). pp. 8-16. ISSN 2228-7051

روحانی رصاف, مرضیه and روحانی رصاف, محمدرضا and رحيمی, فرانک and مهرآزما, میترا and گل محمدی, علی and مطيع دوست, ریتا and کسانی, عزیز and اسدی لاری, محسن (2011) توزيع بروز سرطان های مختلف در محلههای شهر تهران تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1386. مجله علوم پزشکی رازی, 18 (89). pp. 34-45. ISSN 2228-7051

زاهدی, فریما and حيدری نصرآبادی, میترا and تاج‌آبادی ابراهيمی, مریم and شعبانی, محمد and ابوطالبی, هلیا (2011) بررسی اثر لاکتوباسيلوس برويس جدا شده از پنير بومی ايران بر ترميم زخم پوستی در موش صحرايی نر در روزهای 3 و 14. مجله علوم پزشکی رازی, 18 (88). pp. 16-23. ISSN 2228-7051

سجادی, حانیه سادات and سيدين, سید حسام and زابلی, روح الله and عابدی, قاسم and شيخ غلامی, سعید (2011) اثربخشی ترموگرافی تماسی در تشخيص بيماری: مطالعه ساختاريافته. مجله علوم پزشکی رازی, 18 (84). pp. 10-20. ISSN 2228-7051

شريفی, کبری and رستمی, فاطمه and فام, بیتا and دانشپور, مریم السادات and عزيزی, فریدون and هدايتی, مهدی (2011) ارتباط چند ريختيG-308A ژن TNF-α با نمايه توده بدنی و فاکتورهای موثر در چاقی در مطالعه قند و ليپيد تهران. مجله علوم پزشکی رازی, 18 (86). pp. 39-48. ISSN 2228-7051

شريفی سرخه‌ريزی, مینا and فلاحتی, مهربان and زينی, فریده and اخلاقی, لامع and حيدری کهن, فریبا and غلمان, محسن and شريفی نيا, سمیه (2011) ارزيابی ارزش روش‌های تشخيص سرولوژيک ايمنوفلورسانس غير مستقيم و الايزا در مقايسه با آزمايش مستقيم و کشت در تشخيص ولوواژينيت کانديديايی. مجله علوم پزشکی رازی, 18 (87). pp. 14-23. ISSN 2228-7051

شعشعانی, لیدا and صمدانی فرد, سید حسین (2011) بررسی تروپونين I در بيماران هيپوتيروئيد مراجعه کننده به درمانگاه غدد بيمارستان حضرت رسول اکرم(ص)، انيستيتو غدد داخلی و متابوليسم. مجله علوم پزشکی رازی, 18 (84). pp. 21-27. ISSN 2228-7051

شيرانی, فاطمه and سبط روضاتی, سید مهدی (2011) بررسی تأثير پنتوکسی فيلين در درمان بيماری اسپونديليت انکيلوزان در بيماران مراجعه کننده به بيمارستان حضرت رسول اکرم(ص). مجله علوم پزشکی رازی, 18 (87). pp. 8-13. ISSN 2228-7051

شيرانی, فاطمه and نوروزی, محسن (2011) بررسی ميزان حساسيت و اختصاصی بودن معيار Boston Weighted (BW) و معيار American college of Rheumatology (ACR) در تشخيص بيماران مبتلا به لوپوس اريتماتوی سيستميک. مجله علوم پزشکی رازی, 18 (88). pp. 24-29. ISSN 2228-7051

صادق پور شهاب, مجید and فلاحتی, مهربان and اشرفی خوزانی, مهتاب and شيريان, امیرعلی (2011) مقايسه تأثير اکريل Bayer با آکريل Acropars برچسبندگی کانديدا آلبيکنس. مجله علوم پزشکی رازی, 18 (89). pp. 20-26. ISSN 2228-7051

صالح گرگری, ثریا and فلاحيان, معصومه and حقيقی, لادن and حسين نژاد يزدی, مریم and دشتی, الهه and صاحبدل نوبری, بهرخ (2011) عوارض پری ناتال سوء مصرف مواد در طی بارداری. مجله علوم پزشکی رازی, 18 (86). pp. 22-30. ISSN 2228-7051

صمدانی فرد, سید حسین and دوست محمديان, ثریا and دوست محمديان, اعظم and عبداله پور, عصمت and اشرفی, سعیده and کاظمی, میترا (2011) بررسی ارتباط بين سطح سرمی تستوسترون با ديابت نوع 2. مجله علوم پزشکی رازی, 18 (86). pp. 31-38. ISSN 2228-7051

طالبی طاهر, مهشید and موسوی, سید علی جواد and پورقاسميان, مهدی (2011) مقايسه تظاهرات بالينی، آزمايشگاهی و راديولوژيک سل ريوی ميان سالمندان و جوانان. مجله علوم پزشکی رازی, 18 (88). pp. 30-35. ISSN 2228-7051

عقيلی نژاد, ماشااله and نجومی, مرضیه and سيد مهدی, سید محمد (2011) بررسی فراوانی خشونت عليه پرستاران و عوامل مرتبط با آن. مجله علوم پزشکی رازی, 18 (86). pp. 49-58. ISSN 2228-7051

غلامی, عباس and براتی, میترا and وحدانی, مرجان and وحدانی, حامد and کريمی, محمدعلی (2011) الگوی تجويز تجربی آنتی بيوتيک در اورژانس يک بيمارستان. مجله علوم پزشکی رازی, 18 (82). pp. 17-23. ISSN 2228-7051

فرهادی, مونا and جامعی, سيد بهنام الدين and حيات, پریسا (2011) مطالعه اثر آنتی اکسيدانی عصاره تام و فلاونوييدی گياه سس (Cuscuta lehmanniana Bunge) بر سلول های 12 PC مدل ديابتيک. مجله علوم پزشکی رازی, 18 (90). pp. 17-26. ISSN 2228-7051

مبينی, مریم and بزرگی, فرزاد (2011) استخوان سازی هتروتوپيک مفصل ران به دنبال تشنج ناشی از مسموميت با اندوسولفان 1388. مجله علوم پزشکی رازی, 18 (90). pp. 44-48. ISSN 2228-7051

متقی, آرش and کيهان شکوه, حسن and ياوری‌کيا, علیرضا (2011) سه بار شکستگی هيپ در يک کودک مبتلا به هيپراگزالوريا اوليه. مجله علوم پزشکی رازی, 18 (88). pp. 36-40. ISSN 2228-7051

محمد جعفری, راضیه and تدين, میترا and رازی, تقی and محمدبيگی, مریم (2011) متاستاز پوستی کوريوکارسينوم :گزارش يک مورد. مجله علوم پزشکی رازی, 17 (80). pp. 40-44. ISSN 2228-7051

محمودی, محمود and زمانی تقی زاده رابع, شهرزاد and يارايی, رویا and سيادت, زهرا and غضنفری, طوبی (2011) تاثير ضد تکثيری و پروآپوپتوتيک فراکشن های قارچ پلئوروتوس فلوريدا بر سلولهای. مجله علوم پزشکی رازی, 18 (84). pp. 47-54. ISSN 2228-7051

مطيع, محمدرضا and هاديزاده, محمدرضا and آذرهوش, رامین (2011) بررسی فلور ميکروبی مايع صفرا در بيماران مبتلا به سنگ کيسه صفرا تحت عمل جراحی کله سيستکتومی در مرکز درمانی 5 آذر شهرستان گرگان طی سال های 1385-1384. مجله علوم پزشکی رازی, 17 (80). pp. 26-33. ISSN 2228-7051

مقدسی, مهدی and حسينی نسب, عاطفه and شيرعلی, امیر and سلطان سنجری, مصطفی (2011) بررسی ارتباط ضخامت لايه عصبی شبکيه و نمره مقياس وضعيت ناتوانی گسترده (EDSS) در بيماران مبتلا به مولتيپل اسکلروزيس نوع Relapsing – Remitting مراجعه کننده به درمانگاه مغز و اعصاب بيمارستان رسول اکرم (ص). مجله علوم پزشکی رازی, 18 (87). pp. 36-43. ISSN 2228-7051

ملک, مریم and محمدی, صابر and عطارچی, میرسعید (2011) بررسی ميزان تنش شغلی و عوامل موثر بر آن در دستياران يکی از بيمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران. مجله علوم پزشکی رازی, 18 (87). pp. 24-35. ISSN 2228-7051

موسوی, سیده الهه and شهرياری, علی and آهنگرپور, اکرم and جلودار, عباس (2011) اثيرعصاره اتيل استاتی گياه کلپوره بر ميزان مصرف انرژی و پارامترهای چاقی در موش‌های صحرايی تغذيه شده با جيره غنی از سوکروز. مجله علوم پزشکی رازی, 18 (82). pp. 24-31. ISSN 2228-7051

نادريان, مهرداد and محمدی, آرمان (2011) بررسی بيماری‌های با علائم مشابه سينوزيت مزمن در بيمارستان بوعلی تهران. مجله علوم پزشکی رازی, 17 (80). pp. 34-39. ISSN 2228-7051

ناظرانی, شهرام and کلانتر معتمدی, محمدحسین and کرامتی, محمدرضا and پايدار, محمدعلی and ناظرانی, تارا and کوهنورد, مرجان (2011) اصلاح دفورميتی های اندام فوقانی با کشش بافت نرم: معرفی. مجله علوم پزشکی رازی, 18 (85). pp. 34-41. ISSN 2228-7051

نامی, صنم and فلاحتی, مهریان and زينی, فریده and اخلاقی, لامع and صدری, محمد and طباطبائی, فاطمه and قاسمی, زینب and نوذری, شیما (2011) بررسی سطح سرمی C–Reactive Protein Mannoseو Mannose–Binding Lectin در افراد مبتلا به درماتوفيتوزيس. مجله علوم پزشکی رازی, 18 (89). pp. 46-53. ISSN 2228-7051

نجومی, مرضیه and بيجاری, بیتا and مصطفويان, سیده زهرا and کاشانيان, مریم (2011) ارزيابی کيفيت زندگی در بيماران مبتلا به آندومتريوز شهر تهران در سال 1388. مجله علوم پزشکی رازی, 18 (90). pp. 37-43. ISSN 2228-7051

نظری, حسین and مدرس زاده, سید مهدی and صعودی, رضا and ملکی, آرش and ميرزاجانی, حورا (2011) مروري بر روشهاي داروئي جداسازي زجاجيه و شبكيه در چشم. مجله علوم پزشکی رازی, 18 (82). pp. 32-43. ISSN 2228-7051

نعمتی, شادمان and کوشا, عبدالرحیم and بنان, رحمت اله and جلالی, میرمحمد and گرامی, هوشنگ and کاظم نژاد لیلی, احسان and کوشا, نسیم and بخشی, فتانه (2011) نتايج تونسيلوتومی با راديوفرکانس در بزرگسالان مبتلا به تونسيليت راجعه. مجله علوم پزشکی رازی, 18 (87). pp. 44-52. ISSN 2228-7051

نيکمرد, فاطمه and ابراهيم زاده بيدسکان, علیرضا and محموديان, علیرضا and محمد زاده, الهام and فاضل, علیرضا (2011) بررسی تغييرات قند‌های انتهايی گليکوکانژوگيت ها طی گنادوژنز در موش صحرايی. مجله علوم پزشکی رازی, 18 (82). pp. 44-53. ISSN 2228-7051

يزدان پناه, لیلا and شيدفر, فرزاد and موسوی, سید علی جواد and حيدرنژاد, حسن and حقانی, حمید (2011) شاخص‌های آنتروپومتريک، نمايه توده بدون چربی و ارتباط آن با عملکرد ريوی در بيماران COPD. مجله علوم پزشکی رازی, 18 (85). pp. 42-51. ISSN 2228-7051

کدخدايی خلفی, مهشید and دبيدی روشن, ولی اله and بيرانوند, محمدرضا (2011) پاسخ شاخص های فيزيولوژيک و عملکردی قلبی- عروقی متعاقب مکمل گيری کوتاه مدت تائورين و پروتکل بروس در بيماران مبتلا به نارسايی قلبی مزمن. مجله علوم پزشکی رازی, 18 (84). pp. 36-46. ISSN 2228-7051

کريمی کيوی, عادل and مجد, زهرا and هاشمی, فروغ and مولانايی, سعادت (2011) ميزان بيان پروتئينBRCA1 در کارسينوم های مهاجم و درجای پستان و ارتباط آن با مارکر سلول های بنيادی سرطان پستان (CD44) و عوامل پيش آگهی تومور. مجله علوم پزشکی رازی, 17 (80). pp. 16-25. ISSN 2228-7051

کوهپايه زاده, جلیل and عقيلی نژاد, ماشااله and کبير مکمل خواه, الهه and گل آبادی, مجید (2011) بررسی ميزان فرسودگی شغلی و عوامل موثر بر آن در کارکنان دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی ايران سابق در سال 1389. مجله علوم پزشکی رازی, 18 (90). pp. 27-36. ISSN 2228-7051

کياسالاری, زهرا and خليلی, محسن and حيدری, حمید and عزيزی, یاسر (2011) اثر عصاره الکلی دانه بنگ دانه (Hyoscyamus niger L) بر تشنجات کيندلينگ شيميايی ناشی از پنتيلن تترازول در موش سوری نر. مجله علوم پزشکی رازی, 18 (85). pp. 27-33. ISSN 2228-7051

گل باز, سمیه and جنيدی جعفری, احمد (2011) بررسی مقايسه‌ای کيفيت بهداشتی هوای شهرهای تهران و اصفهان در سال 1387. مجله علوم پزشکی رازی, 18 (84). pp. 28-37. ISSN 2228-7051

This list was generated on Fri Sep 22 03:58:42 2023 IRST.