Items where Year is 1996

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: ا | ب | ح | خ | د | ر | ز | س | ش | ص | ع | ق | ل | م | ن | ه | و | ي | پ | ک
Number of items: 42.

ا

ابراهيمی, حسینعلی and شمس الدينی, اسعداله (1996) گزارش دو مورد آتاکسی تلانژکتازی در يک خانواده. مجله علوم پزشکی رازی, 3 (1). ISSN 2228-7051

احمدی ابهری, سيد علی (1996) نقش ايمان و اعتقاد مذهبی در درمان بيماری‌ها و معرفی سه مورد درمان با رواندرمانی مذهبی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 2 (4). 0-0. ISSN 1735-4315

اکبریان, عبدالرسول and حقیقی, لادن (1996) روش های نوين تشخيص و درمان ناباروری با علت نامشخص. مجله علوم پزشکی رازی, 2 (3). pp. 165-172. ISSN 2228-7051

ای لدبری, جان (1996) کالری و آب در طراحی دارو. مجله علوم پزشکی رازی, 3 (1). ISSN 2228-7051

ب

بلالی, مهدی (1996) پيشرفت های اخير در درمان مسموميت با حشره کش های فسفردار آلی. مجله علوم پزشکی رازی, 3 (1). ISSN 2228-7051

بوالهری, جعفر and شاه محمدی, دتر داوود (1996) بهداشت روانی و روانپزشکی در افغانستان. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 2 (4). pp. 12-18. ISSN 1735-4315

ح

حسن زاده, محمد and فضلی یزاز, صدیقه and اسداله شیرازی, علیرضا (1996) تعيين فراهمی زيستی نسبی نمونه های متفاوت کپسول سفالکسين. مجله علوم پزشکی رازی, 3 (1). ISSN 2228-7051

حق دوست, علی اکبر and رواز, کوروش and کاملی, جعفر and لطيفی, نور احمد (1996) بررسی ديدگاه دانشجويان علوم پزشکی پيرامون عوامل مؤثر در ازدواج. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 2 (3). pp. 20-29. ISSN 1735-4315

خ

خاتمی, درویش and تقی پور, شکوه and دانشمند, محمدعلی and خلج زاده, مجیدرضا (1996) معرفی يک مورد لنفوم ايمونوبلاستيک اوليه تخمدان. مجله علوم پزشکی رازی, 2 (4). pp. 231-234. ISSN 2228-7051

خزائيلی, مهناز and بوالهری, جعفر (1996) بررسی تأثير آموزش گروهی خانواده‌های بيماران مبتلا به اسکيزوفرنيا بر سازگاری بيماران در عملکرد روزمره. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 2 (4). pp. 56-64. ISSN 1735-4315

خوش باطن, علی (1996) نقش فاکتورهای شل کننده مشتق شده از آندوتليوم (EDRF) در تنظيم تون عروقی. مجله علوم پزشکی رازی, 3 (1). ISSN 2228-7051

د

دانش آموز, بدری and راشد, ثريا (1996) رابطه ترتيب تولدو بعد خانواده با اسکيزوفرنيا در ايران. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 2 (3). pp. 38-44. ISSN 1735-4315

ر

رودپیما, شهلا and بابائی, حسین and ولائی, ناصر (1996) فارنژيت استرپتوکوکی در کودکان ( بررسی 100 مورد). مجله عوم پزشکی رازی, 2 (4). pp. 235-342. ISSN 2228-7051

ز

زامياد, عباس and ياسمی, محمدتقی and واعظی, سيد احمد (1996) هنجاريابی مقدماتی مقياس رفتار انطباقی و اينلند در جمعيت شهری و روستايی شهر کرمان. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 2 (4). pp. 44-55. ISSN 1735-4315

س

سدويک, ای ام and چی, وی and سينگه, ویرا (1996) حرکت ارادی پتانسيل های ناشی از قشر حسی پيکری را تعديل می کند. مجله علوم پزشکی رازی, 3 (1). ISSN 2228-7051

سماعی, هادی (1996) بررسی شيوع علائم و پيش آگهی پلی سيتمی در نوزادان. مجله علوم پزشکی رازی, 2 (4). pp. 243-247. ISSN 2228-7051

سيد علی محمد موسوی, سيد علی محمد and کافی ماسوله, سيد موسی (1996) رفتارگرايی و شرطی سازی آيا رفتارگرايی به دليل آنکه چيزی جز شرطی‌سازی ندارد، باطل است؟ نظر پوپر و اسکينر درباره يادگيری. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 2 (3). pp. 53-54. ISSN 1735-4315

ش

شمس الدينی, اسعداله (1996) معرفی يک مورد سندرم کلين واردنبرگ. مجله علوم پزشکی رازی, 2 (3). pp. 173-176. ISSN 2228-7051

ص

صبوری مقدم, حسن (1996) رفتار درمانی در روسيه. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 2 (4). pp. 65-66. ISSN 1735-4315

صدرائی, حسین (1996) جريانهای يونی کانالهای پتاسيمی و کلسيمی در سلولهای ايزوله شده عضله صاف سمينال وزيکول خوکجه و مهاراين جريانها بوسيله Glibenclamide. مجله علوم پزشکی رازی, 3 (1). ISSN 2228-7051

ع

عرب‌محمدحسينی, عبداله (1996) بررسی علائم بالينی، يافته های آزمايشگاهی و ميزان مرگ و مير نوزادان مبتلا به سپسيس. مجله علوم پزشکی رازی, 2 (4). pp. 248-253. ISSN 2228-7051

عسگری, علیرضا and وایر, ای and کوئین, ای and شاهانی, یو (1996) بررسی سلامت قلب جنين با استفاده از مگنتوکارديوگرافی. مجله علوم پزشکی رازی, 3 (1). ISSN 2228-7051

عطاری, عباس and صراف زادگان, نضال and قاسمی, غلامرضا (1996) بررسی رويدادهای استرس‌زا در شهر اصفهان طی 5 سال گذشته (بررسی راهنما). مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 2 (3). pp. 30-37. ISSN 1735-4315

ق

قرائيان, محمدعلی and مشک‌ گو, مجید and صارمی, علی (1996) بررسی 92 بيمار مبتلا به کانسر مری در بيمارستانهای حضرت رسول اکرم (ص) و شهيد دکتر رهنمون طی سالهای 1372- 1368. مجله علوم پزشکی رازی, 2 (4). pp. 254-260. ISSN 2228-7051

ل

لنارد, ب (1996) گيرنده های سروتونين - به کجا می روند؟. مجله علوم پزشکی رازی, 3 (1). ISSN 2228-7051

لکزکويستی, آنتونی and مایر, ادگار and سوانسون, استانلی and اوريک, کندر (1996) مدلسازی ملکولی و طراحی منطقی دارو. مجله علوم پزشکی رازی, 3 (1). ISSN 2228-7051

م

مالک, ايوب and دستگيری, سعيد (1996) بررسی تأثير وضعيت‌های مختلف کره ماه در رخداد خودکشی، تصادفات رانندگی و بحرانهای روانی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 2 (3). pp. 32-38. ISSN 1735-4315

مزدارانی, حسین (1996) آيا سايمتدين می تواند به عنوان يک داروی محافظ راديويی و راديوپروتکتور مطرح باشد؟ مکانيزم عمل پيشنهادی. مجله علوم پزشکی رازی, 3 (1). ISSN 2228-7051

مشتاقی, سید علی اصغر and فضیلتی, مسیح اله and عموزاده, طاهر (1996) اثرات آلومينيوم بر غلظت آنزيمهای ALT,AST,LDH. مجله علوم پزشکی رازی, 3 (1). ISSN 2228-7051

منصوری, محمد and نوری, املی and الیور, تی دی (1996) قدرت نابودکننده سلولهای LAK/NK. مجله علوم پزشکی رازی, 3 (1). ISSN 2228-7051

مهرابی, فريدون (1996) بررسی برخی از ويژگی‌های تبدل‌خواهی جنسی در بيماران ايرانی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 2 (3). pp. 6-12. ISSN 1735-4315

مولوی, حسين (1996) پيش‌بينی پيشرفت تحصيلی کودک براساس هوش کودک، تحصيلات و شغل پدر، با بهره‌گيری از تحليل رگرسيون. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 2 (3). pp. 13-19. ISSN 1735-4315

مونوس, امیل (1996) سازوکارهای فعاليت، زيست مکانيک و تنظيم موضعی سياهرگها. مجله علوم پزشکی رازی, 3 (1). ISSN 2228-7051

ن

نوری قاسم آبادی, ربابه and بيان زاده, سيد اکبر (1996) حمايت اجتماعی و ويژگی‌های شبکه اجتماعی بيماران مزمن روانی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 2 (4). pp. 38-43. ISSN 1735-4315

ه

همايونفر, همایون (1996) پيشرفت هايی جديد در زمينه شناخت پلاکتها. مجله علوم پزشکی رازی, 2 (4). pp. 261-269. ISSN 2228-7051

هورمزدی, مهشید (1996) معرفی يک مورد پوليپوز لنفوماتوی متعدد دستگاه گوارش و مروری بر مقالات. مجله علوم پزشکی رازی, 2 (4). pp. 270-275. ISSN 2228-7051

هومند, احمد and لطیفی, نوراحمد (1996) گزارش يک مورد سندرم شريان مزانتريک فوقانی در بيمار دچار سوختگی. مجله علوم پزشکی رازی, 2 (4). pp. 276-282. ISSN 2228-7051

و

وهاب زاده, عبدالوهاب (1996) اثر نترودوتوکسين و کادميم روی آزاد شدن و متابوليسم سيستم های سروتونرژيک و نورآدنرژيک هيپوکامپ. مجله علوم پزشکی رازی, 3 (1). ISSN 2228-7051

ي

يزدان پرست, راضیه and حميدی, مهرداد (1996) اندازه گيری ميزان فعاليت سلولوليتيک دسته ای از آنزيم های ميکربی و بررسی کيفی محصولات هيدروليز آنزيماتيک سلولز. مجله علوم پزشکی رازی, 3 (1). ISSN 2228-7051

پ

پالاهنگ, حسن and نصر اصفهانی, مهدی and براهنی, محمد نقی and شاه محمدی, داوود (1996) بررسی همه‌گير شناسی اختلال‌های روانی در شهر کاشان. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 2 (4). pp. 19-27. ISSN 1735-4315

پاندی, پ and شکهار, ای and شرما, د (1996) نقش گيرنده های بتا در آريتمی های ناشی از پروفوزيون مجدد. مجله علوم پزشکی رازی, 3 (1). ISSN 2228-7051

ک

کريمی, عبدالعظيم (1996) تحول حافظه در گذار از دوره پيش عملياتی به دوره عملياتی در کودکان چهار تا هشت ساله. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 2 (4). pp. 28-37. ISSN 1735-4315

This list was generated on Mon Mar 27 20:32:06 2023 IRDT.